Bane NOR og Jernbanereformen

Bane NOR ble opprettet den 1.1.2017 med tydelig ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Stortinget sluttet seg den 12.5.2015 til en Jernbanereform med hensikt å gjøre jernbanesektoren mer kundeorientert og effektiv. Reformen innebærer en mer rasjonell fordeling av oppgaver i sektoren, som gir et tydeligere formål for de ulike organisasjonsenhetene. Dette legger grunnlag for en mer forretningsmessig innretning av sektoren, som vil gjøre at jernbanens brukere vil oppleve at deres behov i større grad blir ivaretatt.

Som et resultat av Jernbanereformen ble Jernbaneverkets virksomhet omdannet til statsforetaket Bane NOR fra 1.1.2017. Bane NOR eies av staten alene og har ansvar for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom.

I løpet av første tertial 2017 skilles rullende togmateriell, togvedlikehold og billetteringsfunksjonen ut av NSB til egne statseide selskaper som leverer tjenester til alle togoperatører. ROM Eiendom AS overføres fra NSB til Bane NOR. NSB blir da en rendyrket togoperatør som konkurrerer om trafikkpakker på lik linje med andre togoperatører.

En trafikkpakke er en rett til å drive trafikken på en gitt strekning over en gitt tidsperiode, under strekningsspesifikke betingelser. Togoperatørene vil konkurrere om slike trafikkpakker. Ved at togoperatørene får lik tilgang til å leie rullende togmateriell fra det statlig eide togmateriellselskapet og å kjøpe vedlikeholdstjenester fra det statlig eide togvedlikeholdsselskapet, sikres rettferdig konkurranse.

I lys av Jernbanereformen ble Jernbanedirektoratet opprettet i fra 1.1.2017 for å styre og koordinere sektoren. Den delen av Jernbaneverkets virksomhet som tidligere arbeidet med utvikling av framtidig jernbanetilbud, Nasjonal transportplan og overordnede strategier ble overført til direktoratet. Videre har Jernbanedirektoratet ansvaret for å gjennomføre konkurranser om trafikkpakker og følge opp disse.

Bane NORs rolle i jernbanesektoren 

Les mer om Jernbanereformen her: http://jernbanereformen.regjeringen.no/
Les mer om Jernbanedirektoratet her: http://jernbanedirektoratet.no/