Transport

Bane NOR, Transport. Besøksadresse: Strømsø torg 1, Drammen. Telefon: 05280 Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar


Bane NOR Transport er en enhet i infrastrukturdivisjonen og har ansvaret for å levere en godkjent maskinpark og sertifiserte førere, samt å sikre etterlevelse av prosessen «Bruke og vedlikeholde kjøretøy»

Leder: Håvard Vestgren

TU (Trafikkutøverfunksjonen i Bane NOR)

 • Trafikksikkerheten ivaretas av egne trafikksikkerhetsansvarlig som skal følge opp driften i Bane NOR
 • Transportledelsen ivaretar DROPS (Drifts Operativt Senter) i Bane NOR. Skal holde oversikt over den totale transportvirksomheten og fylle funksjonen som kontaktpunkt for togledelsen
 • Enheten for førere og kompetanse forestår sertifisering av førere og typeopplæring på sporbundne maskiner
 • Enheten for lokal oppfølging ivaretar den lokale oppfølging av fører og bruken av sporbundne maskiner

Maskinsentralen

 • Leder maskinsentralen: Dag Aarsland
 • Utleie
  Sikre utleie av Jernbanekjøretøy og materiell og oppfølging av sikkerhet og økonomi for maskinparken. Sikre vedlikeholdsdokumentasjonen i materiellet, samt ivaretakelse av maskineieransvaret. Administrasjon og oppfølging av biladministrasjonsavtale.
  Leder utleie - Johnny Lundh
 • Engineering
  Sikre etterlevelse av lover, forskrifter og tilhørende regelverk. Utarbeidelse av premisser for nyanskaffelse, ombygginger og vedlikehold. Ajourhold av teknisk dokumentasjon. Fagansvarlig innenfor maskingruppene.
  Fungerende leder Engineering - Dag Aarsland
 • Maskinsikkerhet
  Sikre at Jernbaneverkets anskaffelsestrategi følges ved anskaffer av varer og tjenester for maskinparken. Sikre at ombygginger får en teknisk utforming og driftsmessig tilstand som er forsvarlig.
  Leder - Lars Haagenrud
 • Vedlikehold
  Sikre riktig maskinkompetanse for vedlikeholdspersonell. Vedlikeholde egne maskiner og maskinelt utstyr i egen verkstedvirksomhet i Hokksund, Hamar, Kristiansand, Voss, Mosjøen, Narvik og Støren. Være bidragsyter for at Jernbanekjøretøy og materiell oppnår målet for opptid, og være korrektiv i markedet.
  Leder vedlikehold - Even Fyrileiv