Energi

Energi leverer elektrisk energi til hele jernbanenettet i Norge. Våre viktigste kunder er eiere av baneanlegg. I tillegg har Energi privat- og næringskunder. Energi er i dag en landsdekkende enhet organisatorisk plassert i Infrastrukturdivisjonen.

 Rombak omformerstasjon på Ofotbanen.

Forsyningskjeden fra 50 Hz til 16 2/3 Hz 

Energi kjøper inn elektrisk energi via kraftbørsen Nord Pool Spot AS, regulerkraftmarkedet og bilaterale kontrakter. Denne blir levert til Energi fra sentral- og regionalnett. Energien blir omformet fra 50 Hz til 16 2/3 Hz i våre anlegg før vi leverer den videre til kontaktledningsanlegget. Energi avregner og videreselger elektrisk energi direkte til togselskapene og jernbaneinfrastrukturen i Norge.

I tillegg tilbyr enheten energi på bedriftsøkonomisk grunnlag til andre formål. Fra 2007 er all energi fra Energi levert med opprinnelsesgaranti som stadfester at energien er produsert i vannkraftverk.
Energi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 Kvalitetsstyring, ISO 14001:2004 Ytre Miljø og OHSAS 18001:2007 Helse og Sikkerhet. 

Markedsavdelingen kjøper inn energi, sørger for avregning og fakturering, og ivaretar Det Lokale Eltilsyn (DLE) og energiøkonomisering (ENØK). I tillegg er avdelingen ansvarlig for markedsføring av enheten både internt og eksternt.

Energi er initiativtaker og drivkraften i utviklingen av Erex. Enkelt forklart er Erex et system som måler, avregner og fakturerer tog for faktisk energiforbruk på tvers av landegrenser. Systemet eies av partnerskapet Eress, bestående av de seks jernbaneinfrastrukturforvalterne Bane NOR (Norge), Trafikverket (Sverige), Banedanmark (Danmark), Liikennevirasti (Finland), SBB (Sveits) og Infrabel (Belgia).

Eress styres av en styringsgruppe som består av representanter fra de seks eierne i partnerskapet. Ansvaret for administrasjon, og operativ styring og utvikling av Erex, er lagt til markedsavdelingen i Energi. Ambisjonen er å etablere Erex i andre land, slik at det blir det foretrukne energiavregningssystemet for tog blant europeiske infrastrukturforvaltere. For ytterligere informasjon vises det til  www.eress.eu

 Plan og Prosjektavdelingen ivaretar kundenes innmeldte behov for endring av installert ytelse (effekt) i våre anlegg. Ved behov for nyanlegg utarbeider avdelingen kravspesifikasjoner, tilbudsgrunnlag, inngår kontrakter med leverandører og gjennomfører prosjektet. Ved idriftsettelse av det nye anlegget overtar Drift som følger opp at kunden får det ønskede sluttproduktet. Det planlegges å fornye mye av  Energis anleggsmasse. Planleggingen ses i sammenheng med investeringer i kontaktledningsanlegget. Fornyelsen velges ut fra lavest mulig totalkostnad over anleggenes levetid.

Driftsavdelingen er ansvarlig for daglig drift og vedlikehold av alle anlegg som tilhører Energi. Overliggende planlegging av drift og vedlikehold ivaretas av driftsingeniørene ved avdelingen. Det operative (styring og overvåking) ivaretas fra vår landsdekkende driftssentral i Oslo. Vedlikeholdet ivaretas av vedlikeholdspersonell innen de forskjellige vedlikeholdsområdene. Anleggene er spredt langs hele det elektrifiserte jernbanenettet i Norge.
 
I Energis stab ivaretas administrasjon, økonomi, kvalitet og personalsaker. Direktør i Energi er Terje Stømer.
 

Virksomhetsområder: 

 • 16 2/3 Hz nettleveranse, som er kjernevirksomheten i Energi
 • 16 2/3 Hz energiomsetning
 • 50 Hz energiomsetning
 • 50 Hz nettleveranse
 • Kraftproduksjon

Kunder:

 • Bane NORs regioner
 • Togselskap som kjører elektrisk
 • Privat- og næringskunder


Anleggsmasse:

 • 34 omformerstasjoner (fast stasjonsutrustning)
 • 3 stasjonære roterende aggregater
 • 13 stasjonære statiske aggregater
 • 55 transportable roterende aggregater
 • 1 kraftverk (Kjosfoss)
 • 5 transformatorstasjoner
 • 1 landsdekkende driftssentral