Overordnede føringer

Miljøføringer i Nasjonal Transportplan

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke mål og prinsipper regjeringen legger til grunn for den. Planen viser en strategi for utvikling av det samlede systemet for veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport. Planen omhandler både drift, vedlikehold og investeringer.

NTP 2014-2023 viderefører hovedmålet for miljø som angitt i NTP 2010-2019:

“Transportpolitikken skal bidra til å begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet.” 

Denne målsetningen videreføres i ulike etappemål for miljø, som i stor grad samsvarer med nasjonale miljømål.

Miljøledelse i staten

Som statlig virksomhet er Jernbaneverket ansvarlig for å bidra til at de delene av Regjeringens miljøpolitikk som berører vår sektor blir fulgt. Slike nasjonale føringer for miljøarbeidet beskrives i stortingsmeldinger.
Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007), “Regjerningens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand” legger føringer for statens ambisjoner når det gjelder miljøarbeid og miljøledelse. I Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser (2007-2010) og senere presiseringer fra Miljøverndepartementet og Direktorat for forvaltning og IKT, videreføres ambisjonen om at statlige virksomheter skal innføre miljøledelse og stille miljøkrav i anskaffelser.

Virksomhetsstyring

Instruks for Jernbaneverket er fastsatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2009. Her heter det blant annet at “Jernbaneverkets virksomhet skal utøves i overensstemmelse med lover og forskrifter og pålegg i medhold av disse, samt til enhver tid gjeldende instrukser, fullmakter og styringsdokumenter. Dette skal skje på en måte som ivaretar hensynet til sikker og hensiktsmessig trafikkavvikling og godt miljø. “

Jernbaneverket utarbeider periodiske handlingsprogrammer som gjelder for en ti-årsperiode i tråd med gjeldende nasjonal transportplan. Tiltakene som beskrives her, er styrende for planlegging og drift av Jernbaneverket. Handlingsprogrammet inneholder en egen post, “Programpakke sikkerhet og miljø”, der miljøtiltak som er planlagt for perioden er beskrevet.

Den årlige driften og prioriteringene styres av Samferdselsdepartementet i form av årlig tildelingsbrev. Her legges det konkrete føringer for prioriteringer og tiltak innen ytre miljø.