Miljøstyringssystem

Avgrensing av miljøtemaet

Jernbaneverket definerer miljø som angitt i ISO-standarden 14001 og i det norske miljøregelverket.  Følgende lover og forskrifter er særlig relevante for Jernbaneverkets miljøarbeid :

  • Forurensningsloven
  • Produktkontrolloven
  • Naturmangfoldloven
  • Plan- og bygningsloven
  • Miljøinformasjonsloven
  • Kulturminneloven
  • Folkehelseloven (kap. 3 om miljørettet helsevern)
  • Lov om offentlige anskaffelser
  • Brann- og eksplosjonsvernloven
  • Friluftsloven

Jernbaneverket anser forbruk av energi som en del av miljøbegrepet. 
Universell utforming (tilgjengelighet for alle), samfunnsansvar/etikk, klimatilpasning, geodata og arkitektur/landskapsuttrykk dekkes ikke av Jernbaneverkets miljøstyringssystem, da disse temaene ligger under andre ansvarsområder.

Miljøaspekter

Jernbane er i utgangspunktet en areal- og energieffektiv transportform, med marginale bidrag til nasjonale utslipp. Likevel kan Jernbaneverket sies å ha betydelig miljøpåvirkning, gitt sitt ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av jernbanenettet.

Jernbaneverkets miljøaspekter defineres ut i fra miljørisiko og omfang, samfunnets oppmerksomhet og ikke minst miljøregelverket og overordnede miljøpolitiske føringer. I tråd med kjerneprosesser og aktiviteter har divisjonene ulike hovedutfordringer når det gjelder miljø. Mer informasjon finnes i våre tematiske artikler om miljøpåvirkninger.

Styringssystem

Jernbaneverket prioriterer arbeid innen ytre miljø høyt, i tråd med departementenes bestillinger og regelverk. Innføring av miljø- og energiledelse og etablering av miljøkrav i Jernbaneverkets anskaffelser er sentrale i dette arbeidet. Jernbaneverket har siden 1997 utarbeidet egen miljørapport.

Jernbaneverkets miljøstyringssystem bygger på Jernbaneverkets felles, prosessorienterte styringssystem, som følger anerkjente prinsipper for arbeid med kvalitet (ISO 9000-serien). Vesentlige prosesser som inngår i felles styringssystem er planlegging (strategi, virksomhetsplan- og budsjettprosess) og oppfølging (rapportering, revisjoner, ledelsens gjennomgåelse, analyser og evalueringer og avvikshåndtering).

Miljøstyringssystemet skal bidra til at Jernbaneverket ivaretar kravene i internkontrollforskriften, og følger - så lang det vurderes som hensiktsmessig - kravene i miljø- og energistyringsstandardene ISO 14001:2004 og 50001:2011.

Det arbeides kontinuerlig med videreutvikling av miljøstyringssystemet i Jernbaneverket, inkludert å inkludere energihensyn i tråd med ny standard for energiledelse.

Organisering av miljøarbeidet

Ansvaret for premisser og felles rutiner og praksis innen miljø (retningsgivende ansvar) ligger i Infrastrukturdivisjonen Styringsstab - Seksjon Sikkerhet og miljø.

I tråd med Internkontrollforskriften er miljøarbeid knyttet til linjeansvar, og hver divisjon har et selvstendig ansvar for miljø¸. Det betyr at det er enhetsleder eller prosjektleder som har ansvar for å sikre at miljø¸krav overholdes og ha tilstrekkelig miljø¸faglige ressurser i linjen.

Jernbaneledelsen har det overordnede ansvaret for styringssystemet, og har en sæ¦rlig viktig rolle når det gjelder fastsetting av miljøpolitikk og miljømål. Ledelsen har også en viktig rolle når det gjelder å korrigere kursen dersom politikk eller mål ikke er hensiktsmessig. Jernbaneledelsen ivaretar disse funksjonene primært gjennom fastsetting av styringsmodellen og i ledelsens gjennomgåelse.

Handlingsplaner

Jernbaneverket styres av Samferdselsdepartementet i form av instruks og årlig tildelingsbrev.  Her legges det konkrete føringer for prioriteringer og tiltak innen ytre miljø.

Jernbaneverkets virksomhetsplanlegging følger fastsatt handlingsprogram som angir tiltak i et tiårsperspektiv.

Videre følger Jernbaneverket opp årlig miljøarbeid i tråd med virksomhetsplaner.

For utbyggingsprosjektene er det etablert egne miljøoppfølgingsplaner (MOP).