Miljømål

Overordnede miljømål

Jernbaneverkets overordnede miljømål er til enhver tid gitt av etappemålene for miljø i gjeldende Nasjonal Transportplan. Etappemålene er som følger:

  • Bidra til å redusere klimagassutslippene i tråd med Norges klimamål slik de er redegjort for i klimameldingen (Meld. St. 21 Norsk klimapolitikk) og i klimaforliket (Innst. 390 S (2011-2012), herunder bidra til at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn.
  • Bidra til å oppfylle nasjonale mål for ren luft og støy
  • Bidra til å redusere tapet av naturmangfold
  • Begrense inngrep i dyrket jord

 

Jernbaneverkets interne mål for miljøarbeidet

Ett av Jernbaneverkets innsatsområder for 2014-2017 er å "Opprettholde og styrke jernbanens miljøfortrinn" (Innsatsområde nr 5). Ledelsen har satt følgende hovedmål og prioriteringer for hvordan vi skal jobbe systematisk med miljø:

"Vi skal profesjonalisere vårt miljøarbeid og styrke og dokumentere jernbanens miljøfortrinn. Det innebærer å:

  • gi informasjon og opplæring slik at den enkelte ansatte blir kjent med sitt miljøansvar
  • innarbeide miljømål i virksomhetsplanene
  • sikre god internkontroll med hensyn til miljø"

Det har blitt satt opp noen prestasjonsmål som følge av mål for hvordan vi skal arbeide med miljø:

OmrådeMål 2017
Andel ansatte som har fått miljøopplæring tilpasset sine arbeidsoppgaver100 % i aktuelle grupper
Andel banestrekninger med ferdigstilt opprydning av forurensning og avfall100%
Antall dyrepåkjørsler skal reduseresMaks 1400