Internasjonalt miljøsamarbeid gjennom UIC

Jernbaneverket er medlem av Den Internasjonale Jernbaneunion. Her foregår bl.a. FoU-prosjekter på en rekke miljøtema og vi er med på flere av disse arbeidene.

Om UIC

Jernbaneverket er medlem av Den Internasjonale Jernbaneunion (UIC). UIC er en global organisasjon for jernbanesektoren, hvor medlemmene er togselskaper, infrastrukturforvaltere og tilbydere av tjenester tilknyttet jernbanesektoren. Denne sammenslutningen, med hovedsete i Paris, er mest aktivt i Europa men har medlemmer på alle kontinenter.

UICs hensikt er å fremme togtransport i hele verden samtidig som man skal møte fremtidens utfordringer omkring mobilitet og bærekraft. I fokus står bl.a. deling av informasjon om best practice-løsninger, utvikling av teknologiske og miljømessige forbedringer, og fremme av globale normer og standarder for jernbane. UICs medlemmer samarbeider innen en rekke tema bl.a. sikkerhet, sporteknologi, kommunikasjons- og signalteknologi, gods- og persontrafikk, og miljø og bærekraft.

Miljøarbeid i UIC

Under UIC drives nettverk og prosjekter innen flere miljørelaterte tema, bl.a. områdene bærekraft, støy og energi, hvor alle medlemmer kan delta og bidra økonomisk. Jernbaneverket stiller med representanter i de ekspertgruppene der det er mest hensiktsmessig for vårt arbeid til enhver tid. Hvert tema har en ekspertgruppe med egne arbeisprogram, og alle ekspertgruppene rapporterer til UICs Environment, Energy & Sustainability (EES) Platform. Medlemmene i ekspertgruppene har mulighet til å møtes ved både konferanser og lukkede møter innenfor deres tema. Omtrent annet hvert år arrangerer UIC en bredere miljøkonferanse, “UIC Sustainability Conference”, hvorav den tolvte i rekken ble holdt i Venezia høsten 2012.

Jernbaneverket mottok priser for energimålesystemet EREX og arbeidet med klimabudsjett for Follobanen under UICs bærekraftskonferanse i 2012. Foto: Elin Staurem

Prosjekter under UIC

Nedenfor følger en oversikt over pågående og nylig oppstartede UIC-prosjekter innen ulike miljøtema der Jernbaneverket deltar eller gir økonomisk støtte. 

Miljøstrategi

Jernbaneverket bidrar økonomisk til “EES Platform Activities” , et langsgående administrativt grunnprosjekt som koordinerer arbeidet i ovennevnte ekspertgrupper og bidrar til organisering av rapporter, møter og konferanser. Vi støtter også prosjektet “UIC Sustainable Strategy” som skal implementere og kontinuerlig revidere UICs langsiktige strategi for bærekraft for den europeiske jernbanesektoren. Strategien inkluderer mål for 2030 og visjoner for 2050. Prosjektet er et samarbeid med CER, en interesseorganisasjon for europeisk jernbanesektor, og det har blitt utviklet en brosjyre som oppsummerer veien mot bærekraftig mobilitet.

Energi

Jernbaneverket støtter UICs arbeid i to nye prosjekter innen energi og klima. Prosjektet “MERLIN ” skal bistå togselskaper og infrastrukturforvaltere i bedre utnyttelse av energi gjennom informasjon om nye teknologier for gjenvinning av bremseenergi og energilagring. I prosjektet “Zero Carbon Rail” skal det utvikles omforente normer for hva som kan omtales som “null-utslipps”-strøm til togfremføring.

Vegetasjonskontroll

Gjennom UIC har Jernbaneverket innhentet informasjon og kunnskap om prosjekter og metoder for alternativ håndtering av vegetasjon i ballast, spor og sideterreng. Jernbaneverket støtter bl.a. prosjektet “Vegetation leaflet”, en oppdatering av en veiledning som skal sikre at alle UIC medlemmer har informasjon om de beste tilnærmingene til vegetasjonskontroll.

Støy

Av pågående prosjekter støtter Jernbaneverket “Noise EU support” som jobber opp mot utvikling av lovverk på EU nivå og kompatibilitet med tilgjengelig og fremtidig jernbaneteknologi. 

Jernbaneverket støtter to prosjekter med oppstart i 2013; “ParkNoise” om terminalstøy, og “NoiseVibe-Management” om samkjøring av tiltak mot både støy og vibrasjoner.