Jernbanemagasinet banner
Min arbeidsdag

Konfliktløseren

Han liker å snakke med folk – selv om de må flytte.

Foto: Øystein Grue
Foto: Øystein Grue

– Vi startet med forberedelsene til grunnervervjobben for to år siden, allerede før reguleringsplanen ble godkjent i bystyret i Bergen, forteller Erlend Moberg. I dette faget handler det om å være i forkant …

Bli forlikt
Skal bergensere og vestlendingers store forventninger om flere og raskere tog bli virkelighet, må Jernbaneverket bli forlikt med femten berørte grunneiere fordi det skal bygges ny tunnel og jernbanespor nær bebyggelse. Fem eiendommer i Arna og ti i Bergen er berørt i reguleringsplanene som er ferdig behandlet.

Deltidsbonde Erlend Moberg ligger meget godt an i jobben: Fjorten har allerede akseptert erstatningsoppgjør.

Dermed er en viktig forutsetning for anleggsstart på plass.

Fristen på den internasjonale prekvalifiseringen gikk nettopp ut, og det er knyttet stor spenning til hvem som vinner anbudet – og om den 7800 meter lange tunnelen gjennom Ulriken skal bores med maskin eller sprenges.

Fantastiske utsikter
– Arna-Bergen et viktig prosjekt for jernbanens og togpassasjerers del, påpeker Erlend Moberg. – Med avganger hvert 15. minutt og kortere reisetid fra Arna til Bergen sentrum får boliger nær nye Arna stasjon en sentral beliggenhet til Bergen. Planene og utsiktene for Arna er kort og godt fantastiske, sprudler Erlend Moberg.

Dialogen
Jord og skog er Erlend Mobergs fag. I løpet av utdanningen som landmåler ved Høyskolen i Bergen fant han ut at han ville gå videre med grunnerverv og jordskifte på Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (tidligere Landbrukshøyskolen) på Ås.

Faglig handler det mye om jus og taksering/verdsetting av eiendom.

Men det viktigste er dialogen – det å få til en grei tone og finne gode løsninger for de berørte enten de må flytte eller akseptere et inngrep på eiendommen.

Erlends første jobb i eiendomsselskapet Elden var å erverve grunn til sambandsmaster for et nasjonalt, mobilbasert nødnett. Deretter var det Statnett som skulle bygge kraftlinjer med høyspentmaster gjennom Setesdalen. Erlend kom fra oppgaven uten varig mén.

Verdivurdering
– Hva er spesielt ved innløsning av eiendom i dette prosjektet?

– Det er høye verdier på tomt og bygninger fordi dette er midt i byen. Budsjettrammen er nærmere 90 millioner, opplyser grunnerververen.

For mange av grunneierne er dette prosesser som har pågått over lang tid, fra de første gang fikk informasjon om at deres eiendom og hus kunne bli berørt.

Neste fase startet da reguleringsplanene ble endelig vedtatt i Bergen bystyre.

– På vegne av Jernbaneverket er det min oppgave å sørge for at gjennomføringen av vedtatt reguleringsplan blir best mulig for både grunneier og byggherre med frivillige avtaler.

God metode
For byggherren er det viktig å være tidlig ute for å få til et godt grunnerverv med minnelige avtaler. Dette er ikke minst viktig for omdømmet.
– En metode vi har anvendt, etter mønster fra Bybanen, er basert på at Jernbaneverket og grunneier oppnevner hver sin takstmann. Så skal disse to forsøke å enes om erstatningstakst.
Dette er en metode som grunneierne har akseptert.
– Timing og raskt oppgjør kan være avgjørende. Når staten bestemmer seg for å gjennomføre bygging av vei eller jernbane, er det ofte knapt med tid. I dette prosjektet ligger vi godt an, forsikrer grunnerverver Erlend Moberg.

FAKTA

Erlend Moberg, 31 år

Stilling: Grunnerverver

Arbeidssted: Jernbaneverket Utbygging, Region Sør, Bergen

Prosjekt: Arna-Bergen

Utdanning: 2-årig linje i landmåling ved Høyskolen i Bergen, deretter 3-årig master som jordskiftekandidat ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap på Ås, 2007

 Bakgrunn/erfaring: Elden Eiendom AS, grunnerverv i forbindelse med bygging av basestasjoner for nasjonalt nødnett, senere grunnerverv for Statnett i forbindelse med høyspentlinje og «monstermaster» i Setesdalen.

3 KJAPPE

 Hva er en god dag på jobben?
– Å avslutte en sak som jeg gjerne har jobbet med en god stund og du har fått til en god løsning for grunneier og for JBV.

Hva liker du best ved jobben din?
– Å snakke med grunneiere.

 
Ønske i fremtiden?
– Å få realisert det største jernbaneprosjektet på Vestlandet i moderne tid: Arna-Bergen.