Gjøvikbanen

Gjøvikbanen er 123,8 kilometer lang fra Oslo S til Gjøvik. Banen er elektrisk drevet og har en betydelig gods- og persontrafikk. Banens kapasitet er tidvis sprengt på strekningen sør for Roa. I 2013 skal det nye kryssingssporet ved Jensrud mellom Hakadal og Stryken åpnes for trafikk.

Nye Furumo holdeplass som skifter navn til harestua i desember 2013. (Foto: Njål Svingheim)

Jensrud kryssingsspor skal kobles inn i slutten av juni og vil gi et betydelig bidrag til økt kapasitet og bedre punklighet på Gjøvikbanen.
Banens godstrafikk utgjøres av godstog til og fra Bergensbanen over Roa.

Ved Furumo nord på Harestua åpnet en ny holdeplass for persontrafikken høsten 2012. Furumo holdeplass skal fra desember 2013 skifte navn til Harestua holdeplass. Det pågår etterarbeider på den nye holdeplassen våren 2013.  

Gjøvik stasjon skal gjennomgå en omfattende modernisering etter mønster av den nye Lillehammer skysstasjon.

Mellom Oslo S og Grefsen skal de to bruene over Hovinveien byttes ut i 2013.


I 2013 skal det gjennomføres omfattende utskifting av skinner og sviller på delstrekninger av Gjøvikbanen. 10 000 sviller skal skiftes ut mellom Gjøvik og Jaren.