Punktlighetstiltak og vedlikeholdsoversikt 2012

 • Tiltak for å bedre togenes punktlighet

  Jernbaneverket arbeider med en lang rekke tiltak på alle banestrekninger som skal gi bedre punktlighet og regularitet i togtrafikken. Punktligheten i togtrafikken har vist klar forbedring etter hvert som tiltakene har gitt effekt. På disse sidene finner du omtale og oversikt over de viktigste tiltakene 2012, fordelt på banestrekningene.

 • Oslo-området

  Jernbaneverket definerer Oslo-området som strekningene fra Oslo S og ut til Ski, Asker, Lillestrøm og Grefsen. Innenfor dette området er det en svært tett togtrafikk og feil og forsinkelser her får store konsekvenser for mange mennesker, for nærlingslivet og for togtrafikken utover i landet. Prosjekt Stor-Oslo er navnet på fornyelsen av jernbanen i Oslo-området. I 2012 vil det foregå omfattende fornyelsesarbeider mellom Skøyen og Bryn, inkludert i Oslotunnelen og på Oslo S.

 • Østfoldbanen

  Østfoldbanen er 170 kilometer lang fra Oslo S over vestre linje til riksgrensen ved Kornsjø. Det er dobbeltspor fra Oslo S fram til Sandbukta ved Moss. Østfoldbanens østre linje fra Ski over Mysen til Sarpsborg er 77 kilometer lang. Innen 2017 skal sporet være totalfornyet fra Moss til Kornsjø.

 • Kongsvingerbanen

  Kongsvingerbanen er 116 kilometer lang fra Lillestrøm til riksgrensen ved Magnor. Kongsgvingerbanen er den første banen der sporet er ferdig totalt fornyet. Dette omfatter oppsamling av alle kabler i egne føringsveier, rens av alle grøfter og stikkrenner og utskifting av ballasten som sporet ligger i. Dette arbeidet startet fra Lillestrøm i 2003 og nådde Svenskegrensen i 2011. I 2012 er det derfor bare mindre tiltak som skal gjennomføres på Kongsvingerbanen.

 • Vestfold- og Bratsbergbanen

  Vestfoldbanen er 139 kilometer lang fra Drammen til Eidanger. 17 kilometer i Nordre Vestfold har dobbeltspor og høsten 2011 åpnet ytterligere 7,5 kilometer dobbeltspor fra Barkåker til Tønsberg. Bratsbergbanen er 48 kilometer lang fra Eidanger til Nordagutu. I 2012 gjennomføres større arbeider med skinne- og svillebytte og ikke minst skal Bratsbergbanen gjenåpnes til Notodden.

 • Bergensbanen

  Bergensbanen er 371 kilometer lang fra Hønefoss til Bergen. Med til baneområdet regnes også den 54 kilometer lange Randsfjordbanen fra Hokksund til Hønefoss, den 32 kilometer lange Roa- Hønefossbanen og den 20 kilometer lange Flåmsbana. På Bergensbanen fortsetter i 2012 innsatsen for å fjerne feil som gir forsinkelser. Fornyelse av dreneringsanleggene, utskifting av skinner og sviller, samt byggingen av nytt snøoverbygg på Hallingskeid er de viktigste enkelttiltakene i 2012.

 • Dovrebanen

  Dovrebanen er 496 km lang fra Eidsvoll til Trondheim gjennom Gudbrandsdalen og over Dovrefjell. På Dovrebanen har det de siste årene skjedd en vesentlig opptrapping av vedlikeholdsinnsatsen. Dette omfatter sporfornyelse, skinne- og svillebytte, dreneringsarbeider og rassikring. Disse tiltakene videreføres med stor innsats også i 2012, men særlig vektlegging av dreneringstiltak og rasforebyggende tiltak.

 • Rørosbanen

  Rørosbanen er 382 kilometer lang fra Hamar gjennom Østerdalen og over Røros til Støren. Banen er dieseldrevet. På Rørosbanen har det gjennom flere år foregått omfattende utskifting av gamle sviller. Dette store og viktige arbeidet blir videreført også i 2012. Dårlige sviller kan føre til at hastigheten må reduseres inntil de er skiftet ut med nye. Det er for å hindre slike saktekjøringer og for sikre et trygt og stabilt spor at svillebyttet gjennomføres.

 • Nordlandsbanen

  Nordlandsbanen er den 734 kilometer lange strekningen fra Trondheim til Bodø. Banen går gjennom et krevende terreng og klima. På Nordlandsbanen har det i flere år pågått et større program for rehabilitering av mange av banens bruer. Dette videreføres også i år. Banen har mange stålbruer der svillene er festet direkte til brukonstruksjonen og sporet på bruene skal også fornyes med nye brusviller og gangbaner.

 • Ofotbanen

  Ofotbanen er den 42 kilometer lange strekningen fra Narvik havn til riksgrensen på Bjørnfjell. Banen er den strekningen i landet med mest godstrafikk målt i tonn. Den største delen av trafikken utgjøres av malmtog fra Sverige med 30 tonns aksellast. Dette gjør at banen har et stort behov for vedlikehold i sommersesongen. I 2012 står det bl.a. forberedende ballastrens, skinne- og svillebytte på programmet. En kraftig økning av malmtrafikk i årene framover gjør også at JBV Utbygging starter arbeider med forlengelse av gjenstående korte kryssingsspor og tiltak på Narvikterminalen. I tillegg til den omfattende malmtrafikken utgjør Ofotbanen en viktig godsforbindelse til og fra Sør-Norge via Sverige. Banen har også daglige persontog mellom Narvik, Luleå og Stockholm.