Punktlighetstiltak i 2011

 • Tiltak for å bedre togenes punktlighet

  Jernbaneverket arbeider med en lang rekke tiltak på alle banestrekninger som skal gi bedre punktlighet og regularitet i togtrafikken. På disse sidene finner du omtale og oversikt over de viktigste tiltakene 2011, fordelt på banestrekningene.

 • Oslo-området

  Jernbaneverket definerer Oslo-området som strekningene fra Oslo S og ut til Ski, Asker, Lillestrøm og Grefsen. Innenfor dette området er det en svært tett togtrafikk og feil og forsinkelser her får store konsekvenser for mange mennesker, for nærlingslivet og for togtrafikken utover i landet. Prosjekt Stor-Oslo er navnet på fornyelsen av jernbanen i Oslo-området. I 2011 vil det foregå omfattende fornyelsesarbeider mellom Skøyen og Bryn, inkludert i Oslotunnelen og på Oslo S.

 • Østfoldbanen

  Østfoldbanen er 170 kilometer lang fra Oslo S over vestre linje til riksgrensen ved Kornsjø. Det er dobbeltspor fra Oslo S fram til Sandbukta ved Moss. Østfoldbanens østre linje fra Ski over Mysen til Sarpsborg er 77 kilometer lang. Innen 2017 skal sporet være totalfornyet fra Moss til Kornsjø.

 • Kongsvingerbanen

  Kongsvingerbanen er 116 kilometer lang fra Lillestrøm til riksgrensen ved Magnor. Konsgvingerbanen blir den første banen der sporet blir totalt fornyet. Det omfatter oppsamling av alle kabler i egne føringsveier, rens av alle grøfter og stikkrenner og utskifting av ballasten som sporet ligger i. Dette arbeidet startet fra Lillestrøm i 2003 og når grensen i 2011.

 • Vestfold- og Bratsbergbanen

  Vestfoldbanen er 152 kilometer lang fra Drammen til Skien. 17 kilometer i Nordre Vestfold har dobbeltspor. Bratsbergbanen er 35 kilometer lang fra Skien til Nordagutu. I 2011 gjennomføres større arbeider med skinne- og svillebytte og fornyelse av kontaktledningsanlegget flere steder på Vestfoldbanen.

 • Bergensbanen

  Bergensbanen er 371 kilometer lang fra Hønefoss til Bergen. Med til baneområdet regnes også den 54 kilometer lange Randsfjordbanen fra Hokksund til Hønefoss, den 32 kilometer lange Roa- Hønefossbanen og den 20 kilometer lange Flåmsbana. På Bergensbanen fortsetter i 2011 innsatsen for å fjerne feil som gir forsinkelser. Fornyelse av skinner og sviller, 19 kilometer ballastrensing og fornyelse av dreneringsanleggene er de viktigste enkelttiltakene i 2011.

 • Dovrebanen

  Dovrebanen er 496 km lang fra Eidsvoll til Trondheim gjennom Gudbrandsdalen og over Dovrefjell. På Dovrebanen har det de siste par årene skjedd en vesentlig opptrapping av vedlikeholdsinnsatsen. Dette omfatter sporfornyelse, skinne- og svillebytte, dreneringsarbeider og rassikring. Disse tiltakene videreføres med stor innsats også i 2011. I tillegg settes det i gang et eget prosjekt for å redusere antallet på signalfeil og det skal gjennomføres sporjustering.

 • Rørosbanen

  Rørosbanen er 382 kilometer lang fra Hamar gjennom Østerdalen og over Røros til Støren. Banen er dieseldrevet. På Rørosbanen har det gjennom flere år foregått omfattende utskifting av gamle sviller. Dette store og viktige arbeidet blir videreført også i 2011. Dårlige sviller kan føre til at hastigheten må reduseres inntil de er skiftet ut med nye. Det er for å hindre slike saktekjøringer og for sikre et trygt og stabilt spor at svillebyttet gjennomføres. I 2011 planlegges også fullføring av oppgraderingstiltak i fjernstyringsanlegget for Rørosbanen.

 • Nordlandsbanen

  Nordlandsbanen er den 734 kilometer lange strekningen fra Trondheim til Bodø. Banen går gjennom et krevende terreng og klima. På Nordlandsbanen har det i flere år pågått et større program for rehabilitering av mange av banens bruer. Dette videreføres også i 2011. Banen har mange stålbruer der svillene er festet direkte til brukonstruksjonen og sporet på bruene skal også fornyes med nye brusviller og gangbaner. Det foregår i 2011 også skinnebytte, svillebytte, flere dreneringstiltak, sporjustering og rassikringsarbeider på banen. Det skal også brukes midler i samarbeid med kommuner og dyreeiere for å redusere dyrepåkjørsler.

 • Ofotbanen

  Ofotbanen er den 42 kilometer lange strekningen fra Narvik havn til riksgrensen på Bjørnfjell. Banen en av strekningene i landet med tettest og togtrafikk. Den største delen av trafikken utgjøres av malmtog fra Sverige med 30 tonns aksellast. Dette gjør at banen har et stort behov for vedlikehold i sommersesongen. I 2011 står det forberedende ballastrens, skinne- og svillebytte på programmet. I tillegg til den omfattende malmtrafikken utgjør Ofotbanen en viktig godsforbindelse til og fra Sør-Norge via Sverige. Banen har også daglige persontog mellom Narvik, Luleå og Stockholm.