Punktlighetstiltak i 2010

 • Tiltak for å bedre togenes punktlighet

  Jernbaneverket arbeider med en lang rekke tiltak på alle banestrekninger som skal gi bedre punktlighet og regularitet i togtrafikken. På disse sidene finner du omtale og oversikt over de viktigste tiltakene, fordelt på banestrekningene. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser en viss bedring i togenes punktlighet.

 • Oslo-området

  Prosjekt Stor-Oslo er navnet på fornyelsen av jernbanen i Oslo-området. Til sammen skal det brukes vel to milliarder kroner på fornyelse av jernbanen i Oslo-området fram til 2014. Arbeidene på strekningen gjennom Oslo, Etterstad – Oslo S – Lysaker, skal være ferdige i løpet 2012. Ved starten på 2010 er det utført arbeider for om lag 220 millioner kroner og i løpet av 2010 brukes det oppunder 480 millioner kroner. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet.

 • Østfoldbanen (Ski - Kornsjø)

  På Østfoldbanen er et av de store arbeidene i år videreføringen av forberedelser for ballastrens. Disse arbeidene går ut på fjerne alle hindringer for kjøring av ballastrenseverket. Det betyr å samle opp alle gamle kabler som ligger i sporet og legge disse i nye kabelkanaler. En annen viktig del av dette arbeidet er å foreta rensk og re-etablering av alle grøfter og stikkrenner langs jernbanen. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet.

 • Kongsvingerbanen (Lillestrøm - Charlottenberg)

  På Kongsvingerbanen er den største fornyelsesjobben i år kjøring av ballastrenseverket på Grensebanen, det vil si mellom Kongsvinger og riksgrensen ved Magnor. Disse arbeidene har pågått fra Lillestrøm og østover gjennom flere år. Når denne siste strekningen blir ferdigstilt vil hele Kongsvingerbanen ha nytt spor. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet.

 • Gjøvikbanen (Grefsen - Gjøvik)

  På Gjøvikbanen videreføres Jernbaneverkets store prosjekt med skogrydding langs banen. Skogen ryddes i hele bredden mellom Jernbaneverkets eiendomsgrenser, ofte i en bredde på 15 meter. Tiltaket gjøres for å hindre at trær kan falle inn i kontaktledning og spor, for å øke sikkerheten ved bedrede siktforhold, for å redusere tallet på dyrepåkjørsler og også for å øke reiseopplevelsen. Det utføres i 2010 også på delstrekninger svillebytte, skinnebytte og utskifting av komponenter i sporveksler på Gjøvikbanen. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet.

 • Vestfold- og Bratsbergbanen

  Dette baneområdet omfatter Vestfoldbanen fra Drammen til Skien, Bratsbergbanen (Skien - Nordagutu) og Sørlandsbanen fra Drammen til Nordagutu. Også strekningen Asker - Drammen ligger til dette baneområdet. I 2010 gjennomføres større arbeider med skinne- og svillebytte og fornyelse av kontaktledningsanlegget flere steder på disse strekningene. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet.

 • Sørlandsbanen

  Det største enkeltprosjektet på Sørlandsbanen i 2010 er oppstarten av fornyelsen av kontaktledningsanlegget på Jærbanen mellom Egersund og Sandnes. Det skal også utføres en del skinne- og svillebytte og flere andre tiltak på banen. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet.

 • Bergensbanen

  På Bergensbanen ble det i fjor satt i gang en ekstrainnsats for å få ned tallet på feil og saktekjøringer. Tiltakene omfatter skinne- og svillebytte, dreneringsarbeider, fjellsikring og ballastrensing. Disse tiltakene videreføres med stor innsats også i 2010. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet.

 • Dovrebanen

  På Dovrebanen ble det i fjor satt i gang en ekstrainnsats for å få ned tallet på feil og saktekjøringer. Tiltakene omfatter sporfornyelse, skinne- og svillebytte, dreneringsarbeider og rassikring. Disse tiltakene videreføres med stor innsats også i 2010. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet.

 • Rørosbanen

  På Rørosbanen har det gjennom flere år foregått omfattende utskifting av gamle sviller. Dette store og viktige arbeidet blir videreført i 2010. Dårlige sviller kan føre til at hastigheten må reduseres inntil de er skiftet ut med nye. Det er for å hindre sakte-kjøringer og for sikre et trygt og stabilt spor at svillebyttet gjennomføres. Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet.