Østfoldbanen 2015

Østfoldbanen er 170 kilometer lang fra Oslo S over vestre linje til riksgrensen ved Kornsjø. Det er dobbeltspor fra Oslo S fram til Sandbukta ved Moss og mellom Såstad og Haug. Østfoldbanens østre linje fra Ski over Mysen til Sarpsborg er 77 kilometer lang. For å hindre feil som fører til forsinkelser skal det i 2015 gjennomføres en rekke vedlikeholdstiltak.

Spydeberg stasjon, en av fem som ble modernisert i 2014. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
De ulike tiltakene fordeler seg mellom bruvedlikehold, skogrydding, svillebytte, skinnebytte, utbedring av planoverganger, sporisolering, utskifting av isolerte skinneskjøter, fornyelse av sporveksler samt utbedringer av kontaktledningsanleggene. 

Ved Vestby foregår testing av grunnforholdene på et parti med setningsproblemer. Undersøkelsene har som mål å sjekke ut om innsprøyting av betong i grunnen kan løse problemene. Der det er behov for bedre sikring, vil det bli satt inn sikringsbolter i fjellet.

De forberedende arbeidene for ballastrensing med rensk av stikkrenner, grøfting og bygging av nye føringsveier har kommet til et stykke sør for Sarpsborg. Forberedende arbeider for ballastrens betyr å samle opp alle gamle kabler som ligger i sporet og legge disse i nye kabelkanaler. En annen viktig del av dette arbeidet er å foreta rensk og re-etablering av alle grøfter og stikkrenner langs jernbanen Dette er planlagt frem til Tistedal i 2015.

Ballastrenseverket er kjørt på deler av strekningen og målet er at strekningen Moss-Kornsjø skal være totalfornyet i løpet av 2017. Dermed fornyes også banens dreneringssystemer.  

Ved Ski stasjon er det bygd nye spor for hensetning av lokaltogsmateriell. Det er plass for å parkere åtte togsett.

Østre linje
På strekningen Ski-Sarpsborg over østre linje skal det gjennomføres gjerding for å hindre ulovlig ferdsel i spor samt å unngå dyrepåkjørsler. Oppgradering og utskifting av bruer for å hindre saktekjøringer og for å bedre trafikksikkerheten. . Det skal også gjennomføres betydelige utbedringsarbeider på kontaktledningsanleggene.

ERTMS
I forbindelse med innføringen av Østre linje som Norges første bane med det nye felleseuropeiske signalsystemet ERTMS, blir strekningen stengt i en lengre periode sommeren 2015. Nytt signalsystem tas i bruk i august 2015. I 2014 ble stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen bygget med blant annet nye plattformer og publikumsarealer.