Nordlandsbanen 2015

Nordlandsbanen er den 726 kilometer lange strekningen fra Trondheim til Bodø. Banen går gjennom et krevende terreng og klima. På Nordlandsbanen har det i flere år pågått et større program for rassikring og drenering. Banens mange bruer fornyes i et eget prosjekt.

 Kartelegging av skred- og utglidningsfare nord for Grong <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>
Nordlandsbanen er den lengste av hovedstrekningene og går gjennom et skiftende klima fra innlandsbygder til kyststrøk, fra skogområder til høyfjellsterreng. Deler av strekningen får ofte store nedbørsmengder, noe som setter store krav til banens underbygnings- og dreneringssystemer.

 I 2015 gjennomføres flere omfattende arbeider med sikring mot skred og utglidning,  som utskifting av stikkrenner, tetting og sikring av tunneler og skjæringer og forsterkning av fyllinger.

Det gjennomføres svillebytte, sporjustering og andre sporarbeider på banen i 2015, blant annet stabilisering av spor.

I 2015 vil arbeidet med rehabilitering av banens bruer fortsette. Dette er viktig både av hensyn til sikkerheten, og av hensyn til punktligheten fordi bruene må være i god stand for å hindre nedsatt hastighet over dem.

Deler av banen går i terreng med skredfare, og det er satt i gang en omfattende kartlegging på flere strekninger. Dette vil gi en detaljert oversikt over tilstand og behov for framtidige utbedrings- og sikringstiltak.

Tiltak for å redusere antall dyrepåkjørsler videreføres også i 2015, i tett samarbeid med berørte kommuner og dyreeiere. Et av flere tiltak er skogrydding og tiltak mot ettervekst. Skogrydding øker også punktligheten ved å hindre at trær faller inn mot sporet.

Ved Tverlandet mellom Fauske og Bodø bygges ny holdeplass, åpning i august 2015.

Mellom Hell og Værnes bygges det ny bru over Stjørdalselva og dobbeltspor. Anlegget skal åpnes i 2017 og omfatter også en helt ny sporplan på Hell stasjon.