Gjøvikbanen 2015

Gjøvikbanen er 123,8 kilometer lang fra Oslo S til Gjøvik. Banen er elektrisk drevet og har en betydelig gods- og persontrafikk. Banens kapasitet er tidvis sprengt på strekningen sør for Roa.

 
Harestua holdeplass. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

I 2015 skal det gjennomføres omfattende utskifting av sviller på delstrekninger av Gjøvikbanen. Ballastrenseverk skal kjøres mellom Eina og Raufoss, og det vil bli utført arbeider med grøfting og stikkrenner på flere steder langs banen .

Det vil bli montert nytt veibomanlegg type BUES på Haslerud planovergang, og samme type anlegg planlegges montert på Viken planovergang. Bruene på Movatn og Røste byttes ut med stålplatebruer med gjennomgående ballast. 

Plattform på Varingskollen holdeplass blir i løpet av 2015 fornyet. I perioden det bygges ny plattform vil holdeplassen være stengt.

Jensrud kryssingsspor mellom Hakadal og Stryken ble koblet inn sommeren 2013 og har gitt et betydelig bidrag til økt kapasitet og bedre punktlighet på Gjøvikbanen.
Banens godstrafikk utgjøres av godstog til og fra Bergensbanen over Roa.