Dovrebanen 2015

Dovrebanen er 496 km lang fra Eidsvoll til Trondheim gjennom Gudbrandsdalen og over Dovrefjell. På Dovrebanen har det gjennom flere år skjedd en vesentlig opptrapping av vedlikeholdsinnsatsen. Dette omfatter sporfornyelse, skinne- og svillebytte, dreneringsarbeider og rassikring.

Her passerer Jernbaneverkets målevogn Kongsvoll stasjon. Målevogna sjekker tilstanden på spor og kontaktledning. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>

I 2015 er det sporfornyelse, dreneringstiltak og forebyggende rassikring som er vektlagt. I tillegg planlegges en rekke tiltak for å forebygge solslyng, som følge av de utfordringer solslyng bød på sommeren 2014.  

På grunn av storflommen som rammet Gudbrandsdalen i slutten av mai 2013, er det satt i gang en rekke utbedringstiltak på strekningen Lillehammer - Dombås. Flommen gjorde store skader på banen da store vannmengder fant nye elveløp ned dalsidene og traff banelegemet på steder uten stikkrenner og kulverter, dvs steder det normalt ikke kommer mye vann fra sideterrenget. Banen måtte derfor utbedres på mange strekninger og dette er et arbeid som videreføres i 2015. Arbeidet omfatter graving av dypere linjegrøfter, rensk av grøfter i sideterreng og utskifting av stikkrenner og rensing av ballast (pukk). Banens dreneringssystemer forbedres for å kunne stå rustet til å takle store nedbørsmengder og flom.

I tillegg jobbes det med omfattende fornyelse av banen gjennom skinne-/svillebytte og kjøring av renseverk. Også i 2015 skal det kjøres ballastrenseverk på delstrekninger i Gudbrandsdalen for å rense pukken som sporet ligger i for finstoffer. Dette er nødvendig for å få et stabilt og godt spor.

Det skal gjennomføres tiltak ved flere av Dovrebanens planoverganger i 2015. I tillegg vil arbeidet med å redusere antallet signalfeil videreføres. Dette er et viktig punktlighetstiltak. Signalfeil består oftest i at det ikke er mulig å stille klarsignal for tog fordi systemet (feilaktig) viser at det allerede er et tog på strekningen. Dette medfører forsinkelser i trafikken.

På Trondheim stasjon pågår det omfattende moderniserings- og fornyelsesarbeider. Målet er å få på plass en fullverdig, moderne stasjon med tilstrekkelig adkomst og gode fasiliteter for publikum og videre legge til rette for en realisering av reguleringsplanen for området. Deler av byggetrinn 1 er tatt i bruk, mens planlagt oppstart for byggetrinn 2 er i 2018.

På Dovrebanen sør for Lillehammer videreføres de store arbeidene med utbedring og fornyelse av banens dreneringssystemer. Dette er avgjørende for å få et godt og stabilt spor og samtidig en forberedelse for kjøring av ballastrenseverk på strekningen. Prosjektet går over flere år og strekningen har et stort vedlikeholdsetterslep. Det skal skiftes skinner på nesten 10 kilometer mellom Eidsvoll og Fåberg. I tillegg skal også mange sviller byttes ut. Det skal også byttes sporveksler på Hamar stasjon, Steinsrud og Brøttum (2 stk), totalt 4 stk. 

På Hamar stasjon fornyes kontaktledningsanlegget med nye master, samt at det utføres diverse mindre signaltekniske tiltak.

Det vil også i 2015 bli gjennomført rassikringstiltak på strekningen. Gjennom flere år er det utført store forebyggende arbeider i sideterrenget, over og under banen, for å hindre ras og utglidninger. I tillegg skal en tunnel sikres og utbedres mot vanninntrenging, ras og steinsprang.

Anleggsarbeidene på nytt dobbeltspor på 17 kilometer bane nordover fra Minnesund går for fullt og strekningen skal etter planen åpnes i slutten av 2015.