Bergensbanen 2015

Bergensbanen er 371 kilometer lang fra Hønefoss til Bergen. Med til baneområdet regnes også den 54 kilometer lange Randsfjordbanen fra Hokksund til Hønefoss, den 32 kilometer lange Roa- Hønefossbanen og den 20 kilometer lange Flåmsbana. Tiltak for å gjøre banen mer robust mot store nedbørmengder og klimapåvirkning de viktigste prosjektene på Bergensbanen også i 2015.

Rassikring på Bergensbanen.

På Vossebanen (Voss – Bergen) pågår et flerårig arbeid for bedre vann- og frostsikring. Arbeidene startet vestover fra Bulken i 2011, ble videreført i 2012, 2013 og 2014, og fortsetter også i 2015. Hele banen fra Bulken til Arna skal få bedre dreneringssystemer, og tiltaket vil også pågå i kommende sesonger. Banen går her gjennom et område med bratt sideterreng og det er av stor betydning å sikre dette best mulig mot ras og utglidninger for å trygge togtrafikken.

På strekningen Hallingskeid – Myrdal vil arbeider med bedre drenering pågå også denne sesongen. På høyfjellet skal det også fornyes 100 meter snøoverbygg, en snøskjerm skal fornyes og det skal utføres sikringstiltak i sideterrenget.

Fornyelse av KL-anlegget mellom Trengereid og Takvam ferdigstilles i 2015. 6 kilometer kontaktledning er fornyet.

Det pågår fornyelse av gamle isolatorer på utvalgte partier på Bergensbanen Øst. Dette vil heve kvaliteten på kontaktledningen på strekningene.
Det skal skiftes om lag 8 000 spormeter skinner samt skiftes 5 200 sviller. I tillegg skal tre sporveksler byttes ut.

På strekningen Bergen – Arna skal det bygges dobbeltspor. Arbeidene startet i 2014, og vil pågå til 2021.

Det vil bli utført omfattende flomsikring langs elva Vosso i 2015 og 2016. Flommen i oktober 2014 gjorde store ødeleggelser, tiltakene skal gjøre banen mer robust mot store vannmengder.

Innen forebyggende vedlikehold er bruvedlikehold den mest omfattende aktiviteten. Bruene på Døvikfossen og Bjerke  ( på Randsfjordbanen) skal sandblåses, males og få nytt svilledekke.