Rørosbanen

Rørosbanen er 382 kilometer lang fra Hamar gjennom Østerdalen og over Røros til Støren. Banen er dieseldrevet. På Rørosbanen har det gjennom flere år foregått omfattende utskifting av gamle sviller. Dette store og viktige arbeidet blir videreført også i 2014.

Tømmertog på Elverum. (Foto: Njål Svingheim)
Dårlige sviller kan føre til at hastigheten må reduseres inntil de er skiftet ut med nye. Det er for å hindre slike saktekjøringer og for sikre et trygt og stabilt spor at svillebyttet gjennomføres.

I  2014 vil det igjen pågå store arbeider med svillebytte på Rørosbanen. Hele strekningen Koppang – Tynset skal etter hvert få nye sviller.

Det vil også i 2014 også bli gjennomført vedlikeholdstiltak på noen av banens bruer.
Dreneringstiltak som sikring av banen mot ras- og utglidning, både på utsatte punkter i Østerdalen og på strekninger i Gauldalen står også på årets vedlikeholdsprogram. Det samme gjelder tiltak for bedre driftsstabilitet i vegsikringsanlegg. Det vil i 2014 bli gjennomført arbeider på flere av banens planoverganger.

På strekningen skal det også gjennomføres flere fjell- og rassikringstilktak.
Det vil også bli gjennomført forsert skogrydding langs delstrekninger, et tiltak som er viktig både for å få ned tallet på dyrepåkjørsler og for å bedre sikt og sikkerhet.