Østfoldbanen

Østfoldbanen er 170 kilometer lang fra Oslo S over vestre linje til riksgrensen ved Kornsjø. Det er dobbeltspor fra Oslo S fram til Sandbukta ved Moss. Østfoldbanens østre linje fra Ski over Mysen til Sarpsborg er 77 kilometer lang. For å hindre feil som fører til forsinkelser skal det i 2014 gjennomføres en rekke vedlikeholdstiltak.

Ballastrenseverket i arbeid på Østfoldbanen i 2012. (Foto: Njål Svingheim)

De ulike tiltakene fordeler seg mellom bruvedlikehold, skogrydding, svillebytte, skinnebytte, utbedring av planoverganger, sporisolering, utskifting av isolerte skinneskjøter, fornyelse av sporveksler samt utbedringer av kontaktledningsanleggene.

På strekningen Oslo- Kornsjø skal det gjennomføres skogrydding for å bedre sikten for kjørende personale samt for å hindre trefall over spor og kontaktledning. Det skal gjennomføres gjerding for å hindre ulovlig ferdsel i spor samt for å unngå dyrepåkjørsler.
Planoverganger skal utbedres og nye veibomanlegg skal monteres. Tunnelsikring skal gjennomføres mellom Oslo- Ski og det skal gjennomføres skinnebytte, svillebytte, utskifting av isolerte skjøter, isolasjonsbytte samt utbedringer av kontaktledningsanlegget på deler av strekningen.
Ved Vestby foregår testing av grunnforholdene på et parti med setningsproblemer. Undersøkelsene har som mål å sjekke ut om innsprøyting av betong i grunnen kan løse problemene.
Videre foregår det fjellrensk på strekningen Halden – Kornsjø, etter at hele strekningen Moss – Halden nå er gjennomgått. Der det er behov for bedre sikring, vil det bli satt inn sikringsbolter i fjellet.
Ved Ski stasjon bygges det nye spor for hensetning av lokaltogsmateriell. Det bygges plass for å parkere åtte togsett.

De forberedende arbeidene for ballastrensing med rensk av stikkrenner, grøfting og bygging av nye føringsveier har kommet et stykke sør for Sarpsborg. Forberedende arbeider for ballastrens betyr å samle opp alle gamle kabler som ligger i sporet og legge disse i nye kabelkanaler. En annen viktig del av dette arbeidet er å foreta rensk og re-etablering av alle grøfter og stikkrenner langs jernbanen.

Ballastrenseverket er kjørt på deler av strekningen og målet er at strekningen Oslo-Kornsjø skal være totalfornyet i løpet av 2017. Dermed fornyes også banens dreneringssystemer. 

Østre linje
På strekningen Ski-Sarpsborg over østre linje skal det gjennomføres gjerding for å hindre ulovlig ferdsel i spor samt å unngå dyrepåkjørsler. Oppgradering og utskifting av bruer for å hindre saktekjøringer og for å bedre trafikksikkerheten. Sporvekselbytte og sporisolering skal gjennomføres for å øke sikkerheten samt å hindre belegg i signalanleggene. Det skal også gjennomføres betydelige utbedringsarbeider på kontaktledningsanleggene.
 
ERTMS
I forbindelse med innføringen av Østre linje som Norges første bane med det nye felleseuropeiske signalsystemet ETMS, blir alle banens stasjoner kraftig bygget om og modernisert. arbeidene på stasjonene og langs linjen pågår gjennom hele året. Østre linje blir stengt i en lengre periode sommeren 2014 på grunn av dette.