Dovrebanen

Dovrebanen er 496 km lang fra Eidsvoll til Trondheim gjennom Gudbrandsdalen og over Dovrefjell. På Dovrebanen har det gjennom flere år skjedd en vesentlig opptrapping av vedlikeholdsinnsatsen. Dette omfatter sporfornyelse, skinne- og svillebytte, dreneringsarbeider og rassikring. I 2014 er det dreneringstiltak og rasforebyggende tiltak som er vektlagt.

Kongsvoll stasjon skal få lengre plattform i 2013. Her passerer Jernbaneverkets målevogn stasjonen. Målevogna sjekker tilstanden på spor og kontaktledning. (Foto: Njål Svingheim) 
  

På grunn av storflommen som rammet Gudbrandsdalen i slutten av mai 2013, er det satt i gang en rekke utbedringstiltak på strekningen Lillehammer - Dombås. Flommen gjorde store skader på banen da store vannmengder fant nye elveløp ned dalsidene og traff banelegemet på steder uten stikkrenner og kuverter, dvs steder det normalt ikke kommer mye vann fra sideterrenget. Banen må derfor utbedres på mange strekninger. Dette er et arbeid som vil pågå fram til og med høsten 2014.

Dette omfatter graving av dypere linjegrøfter, rensk av grøfter i sideterreng og utskifting av stikkrenner. Banens dreneringssystemer må forbedres for å kunne stå rustet til å takle store nedbørsmengder og flom. Også 2013 skal det gjennomføres større arbeider med å bedre dreneringssystemene på Dovrebanen. Dette gjelder strekningen nordover fra Hamar og på delstrekninger i Gudbrandsdalen.

Høsten 2014 skal det etter planen kjøres ballastrenseverk på delstrekninger i Gudbrandsdalen for å rense pukken som sporet ligger i for finstoffer. dette er nødvendig for å få et stabilt og godt spor. 

Mellom Dovre og Dombås er et omfattende rassikringstiltak seg fullført. Gjennom flere år er det utført store forebyggende arbeider i sideterrenget over og under banen for å hindre ras og utglidninger.

Det skal gjennomføres fornyelsestiltak på flere av Dovrebanens bruer i 2014.  .

Tallet på signalfeil skal reduseres gjennom et eget prosjekt for dette. Signalfeil består oftest i at det ikke er mulig å stille klarsignal for tog fordi systemet feilaktig viser at det allerede er et tog på strekningen, såkalt ”belegg” . Dette medfører forsinkelser i trafikken, derfor er færre signalfeil et viktig punktlighetstiltak.

Dovrebanen sør for Lillehammer videreføres de store arbeidene med utbedring og fornyelse av banens dreneringssystemer. Dette er avgjørende for å få et godt og stabilt spor og samtidig en forberedelse for kjøring av ballastrenseverk på strekningen. Prosjektet går over flere år og strekningen har et stprt vedlikeholdsetterslep. Det skal i 2014 skiftes skinner på vel fire kilometer mellom Eidsvoll og Lillehammer.

På den 17 kilometer lange strekningen fra Minnesund til Kleverud går arbeidene med nytt dobbeltspor videre for fullt. Strekningen står ferdig i 2015.

På Trondheim stasjon pågår det omfattende moderniserings- og fornyelsesarbeider. Byggetrinn 1 åpnes i mai 2014. Dette inkluderer også sporfornyelse, bedre adkomstforhold og nye plattformer.