Bergensbanen

Bergensbanen er 371 kilometer lang fra Hønefoss til Bergen. Med til baneområdet regnes også den 54 kilometer lange Randsfjordbanen fra Hokksund til Hønefoss, den 32 kilometer lange Roa- Hønefossbanen og den 20 kilometer lange Flåmsbana. På Bergensbanen fortsetter i 2011 innsatsen for å fjerne feil som gir forsinkelser. Fornyelse av skinner og sviller, 19 kilometer ballastrensing og fornyelse av dreneringsanleggene er de viktigste enkelttiltakene i 2011.


  • Innsatsen for færre feil på Bergensbanen ble trappet kraftig opp i 2009 og gjennom hele 2010 var det et høyt aktivitetsnivå. Det samme blir situasjonen også for i år. Tiltakene omfatter skinne- og svillebytte, dreneringsarbeider, fjellsikring og ballastrensing.  Punktlighetsoversiktene for høsten 2010 viser klar bedring i togenes punktlighet på Bergensbanen, noe som bekrefter at innsatsen gir effekt.
  • I 2011 skal det det gjennomføres ballastrensing på 19 kilometer av Bergensbanen. Ballastrensverket graver ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede masser og tilbakefører ny pukk. Når både forberedende ballastrens og selve renseverket senere har kjørt på strekningen, får man et stabilt og godt spor i mange år. Ballastrensingen på Bergensbanen starter etter planen i juni.
  • Arbeider med forberedende ballastrens skal gjennomføres på 20 kilometer av banen. Det er omfattende arbeider som må til før ballastrenseverket kan kjøres. Alle kabler må samles opp i egne føringsveier (kabelkanaler), alle dreneringssystemer, dvs grøfter og stikkrenner må renskes opp og alle øvrige hindringer i ballasten må fjernes.
  • På 50 ulike steder foretas punktvis utskifting av ballasten for hindre at tilstanden utvikler seg slik at det blir nødvendig å redusere hastighet på disse stedene.
  • Åtte av banens bruer skal fornyes i 2011.
  • 600 meter skinner og 2000 sviller skal skiftes ut med nye.
  • Det skal utføres flere såkalte klimatiltak, det vil si forbedre dreneringsanlegg som fører vann bort fra sporet og som på den måten bedrer banens evne til å tåle mer nedbør og forhindrer fare for ras / utglidninger.
  • Det omfattende skogryddingsprosjektet fortsetter. I år blir det stor innsats på Randsfjordbanen (Hokksund – Hønefoss) og på deler av Vossebanen.
  • Enkelte snøoverbygg på høyfjelsstrekningen fornyes.