Travelt på sporet

Jernbaneverket er i gang med en svært travel sesong på norske spor. Jernbanen har fått en stor økning i bevilgningene til vedlikehold og fornyelser av anleggene. Det store vedlikeholdsløftet begynte allerede i vinter med sporarbeider i tunneler.

Årets arbeider med skinnebytte i tunneler på Bergensbanen har kommet langt. (Foto: Øystein Grue)Jernbaneverkets vedlikeholdsbudsjett er i år økt med 25% og på toppen kommer Regjeringens sysselsettingspakke med ytterligere vel 800 millioner til vedlikehold. Med dette har det nå blitt skikkelig skikkelig fart i vedlikeholdsarbeidet på jernbanen. Større og mindre arbeider med vedlikehold og fornyelse er nå i gang på alle baner. Lista over tiltak er lang og det er en stor utfordring å gjennomføre tiltakene med så få konsekvenser som mulig for den daglige togtrafikken.  Men når tiltakene er utført vil alle bidra sammen til en mer punktlig togtrafikk og en mer robust jernbane.

På Drammenbanen blir det i sommer en lengre periode med planlagte innskrenkninger i togtrafikken og 16 dager i ferieperioden helt uten vanlig togtrafikk i forbindelse med byggingen av nye Lysaker stasjon og tilrettelegging for Flytoget i Drammen. Her er noen av vedlikeholds- og fornyelsestiltakene på ulike banene:

Prosjekt Oslo
Dette er det aller viktigste prosjektet for jernbanevedlikeholdet, både i 2009 og fram til og med 2012. Prosjekt Oslo har høyeste prioritet, og det skal hvert år brukes 220 millioner kroner på strekningen Etterstad – Lysaker. Strekningene i Oslo-området må fungere for at jernbanen utover i landet også skal fungere.

Fjerning av saktekjøringer
Over hele jernbanenettet er det punkter som etter kontroller og visitasjoner har medført nedsatt hastighet i påvente av utbedringer. Saktekjøringene går ut over togenes punktlighet, men er nødvendige for å ivareta sikkerheten. Til å fjerne slike punkter brukes nå 100 millioner kroner gjennom krisepakken. Dette er ofte punkter som har hatt saktekjøring i flere år i påvente av mer vedlikeholdspenger. Slike punkter blir nå systematisk utbedret.

Bergensbanen
På Bergensbanen gjennomføres det nå skinne- og svillebytte, samt dreneringsarbeider for 60 millioner kroner. I tillegg skal det kjøres ballastrensing mellom Kløve og Voss (9 km), og på en strekning mellom Hol og Geilo (3 km). Det skal skiftes 7000 sviller mellom Roa og Hønefoss, det blir mer skinne- og svillebytte på Vossebanen og større dreneringsarbeider og vannsikring mellom Lågheller og Myrdal. Det blir også satt opp flere snøskjermer på utsatte steder. På Randsfjordbanen blir det også ekstra penger til å skifte ut 100 av kontaktledningsmastene. Den igangsatte skogryddingen vil også kunne forseres. Arbeidene med skinne- og svillebytte er allerede i full gang flere steder på banen.

Dovrebanen
På samme måte som for Bergensbanen har det på Dovrebanen vært en tendens med økende antall saktekjøringer som følge av manglende sporfornyelser og fare for utglidninger. Hele den vanskelige strekningen Dombås – Fokkstua blir nå fornyet med nye sviller, skinner og ballast. Samtidig er det også penger til flere tiltak også sør for Dombås. Skogryddingen langs banen mellom Dombås og Trondheim, samt på Hovedbanen (sør for Eidsvoll) vil også bli forsert.

Nordlandsbanen
På Nordlandsbanen kjøres det nå omfattende ballastrensing i sporet. Dette gir et mer stabilt sporunderlag og fører til færre feil og lavere vedlikeholdskostnader. Det kjøres ballastrensing for nesten 100 millioner kroner og arbeidene starter for fullt på strekningen Stod – Jørstad første uken i mai. Det skal også brukes 50 millioner til fornyelse av stålbruer og generelt bruvedlikehold på Nordlandsbanen.

Sørlandsbanen
På Sørlandsbanen starter byggingen av nytt kontaktledningsanlegg mellom Egersund og Sandnes. Det skiftes nå sviller på bruer og i mange av banens lengre tunneler. Disse arbeidene er i full gang. På Kongsberg stasjon skal det bygges nytt sikringsanlegg til 33 millioner kroner. Sørlandsbanen får også tilført 21 millioner kroner mer til sville- og skinnebytte på fem av banens kryssingsspor.

Rørosbanen
13.000 sviller som er i ferd med å nå sin maksimale levealder skal skiftes ut.

Rensing av sporets ballast (pukk) er en av de viktigste fornyelsesoppgavene for å få en mer stabil og robust bane. (Foto: Øystein Grue)

Drammenbanen
Her pågår større arbeider på Drammen stasjon for å tilrette for Flytogets trafikkstart 2.september. Nye Lysaker stasjon skal åpnes etter sommerferien. (Dette er investeringsprosjekter).

Vestfold,- Østfold,- og Kongsvingerbanen
Langs disse banene skal det brukes til sammen 54 millioner ekstra på parkeringsarealer ved stasjonene, gjerding og økt vedlikehold av jernbanens bygninger. I tillegg gjennomføres det en del svillebytte og bruarbeider. På Kongsvinger- og Østfoldbanen pågår forberedende arbeider for ballastrensing og Berg stasjon får nytt kryssingsspor ferdig i sommer (investering.

Gjøvikbanen
Det pågår fjellsikringsarbeider langs Gjøvikbanen, foruten fortsatt skogrydding.

Ofotbanen
Store vedlikeholdsarbeider pågår hver dag. Dette er profilutvidelser for godstrafikken, forberedelser for ballastrens, ulike oppgraderinger av havnespor, terminaler, snøoverbygg og snøskjermer.

Signaler og stasjoner
I tillegg brukes det nå 40 millioner kroner ekstra for å utbedre mangler ved signalanleggene, noe som vil bidra til færre feil og bedre punktlighet.
Det brukes 100 millioner kroner ekstra for å bedre forholdene på stasjonene, noe som gir større trygghet og bedre trivsel for passasjerene. Det gjennomføres også en utbygging av stasjonenes informasjonsanlegg for å styrke informasjonene til passasjerene.

Det utføres også mer sporjustering og skinnesliping enn tidligere år for å øke komforten og redusere slitasjen på materiellet.