Handlingsprogram med betydelig satsing

Jernbaneverket legger nå ut handlingsprogrammet for perioden 2010 – 2019 for kommentarer. Handlingsprogrammet bygger på regjeringens foreslåtte Nasjonal transportplan.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger (Foto: Øystein Grue)–Vi legger fram et handlingsprogram som vil gi en mer robust og pålitelig jernbane, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Samtidig skal reisetiden ned og kapasiteten opp.

Jernbanen står foran store utfordringer for å kunne svare til samfunnets krav om raskere og flere tog for folk og næringsliv. De siste årene har trafikken på jernbanenettet økt kraftig, noe som også har ført til økt oppmerksomhet og økte forventninger til jernbanen. Jernbaneverkets vedlikeholds- og investeringsbudsjetter har det siste året også økt betydelig, og regjeringen legger opp til å videreføre et vesentlig høyere nivå i den kommende tiårsperioden.  – Med dette handlingsprogrammet vil jernbanen gradvis bli mer pålitelig og punktlig,og i løpet av perioden vil toget framstå med en vesentlig styrket konkurranseevne, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

- Vi lager nå omfattende planer for å gjøre jernbanen raskere og mer pålitelig med større kapasitet. I handlingsprogrammet følger vi opp regjeringens prioriteringer med en betydelig økning i vedlikehold og fornyelse.  – Vi legger opp til en konsentrert satsing på dobbeltsporutbygging på Østlandet. Dette gir oss raskere tog. Vi legger også opp til en stor satsing på forlengelse og nybygging av kryssingsspor og godsterminaler. Det gir oss bedre kapasitet spesielt for godstrafikken, sier jernbanedirektøren. Det legges opp til en dobling av kapasiteten for godstrafikken i løpet av perioden. Investeringsnivået i ti-årsperioden planlegges å bli på om lag 5 milliarder kroner i året.
 
Bedre stasjoner for alle
I tillegg til økningen i banevedlikehold, fornyelse og investeringer i selve sporet, vil det i perioden også bli prioritert å legge til rette for bedre stasjoner for alle. Det vil si at tiltak som skal gi universell utforming og tilgjengelighet for alle blir viktige, samtidig som bedre informasjon til de togreisende skal stå sentralt. Innenfor programområdet sikkerhet og miljø vil det blant annet bli lagt vekt på rassikring, og arbeidet med å gjøre det tryggere på planoverganger vil bli videreført.  I løpet av perioden legges det også opp til å vinne erfaringer med det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS, som etter hvert skal erstatte dagens signalssystemer.

Jernbaneverket legger ut forslaget til handlingsprogram før Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til Nasjonal transportplan. Det betyr at det kan komme endringer, både som følge av stortingsbehandlingen og som følge av innspill fra fylker og kommuner, jernbanefora, togselskaper og ulike organisasjoner.

Jernbaneverkets forslag til handlingsprogram for perioden 2010 – 2019 er vedlagt denne saken.

Utbygging til en mer robust og pålitelig jernbane står sentralt i jernbaneverkst handlingsporgram for 2010 - 2019. (Foto: Njål Svingheim)