Pressemelding: -Et bra jernbanebudsjett, sier jernbanedirektør Steinar Killi

-Som i fjor følger Regjeringen opp intensjonene i Nasjonal transportplan. Dette opplever jeg som vilje til å satse på jernbanen, sier Killi. -Ved siden av bevilgningene til investeringer i nye anlegg, har jeg spesielt merket meg at regjeringen – som Jernbaneverket – ønsker en sterkere satsing på å fornye de eksisterende anleggene, sier jernbanedirektøren.

-Fornyelse av slike anlegg er helt nødvendig om vi skal klare å levere den punktligheten og hverdagskvaliteten et jernbanemarked i vekst forventer. Skal den positive utviklingen i jernbanetrafikken fortsette, må vi klare å gjennomføre de gode kortsiktige tiltakene parallelt med utviklingen av framtidas jernbane-Norge, slår Killi fast.


Dagens budsjettnivå er likevel ikke tilstrekkelig til å gjennomføre alle de utbyggingsprosjektene det er forventninger til i inneværende Nasjonal transportplan og til å holde et vedlikeholdsnivå som sikrer at jernbanenettet ikke forfaller. Og det er i hvert fall ikke tilstrekkelig om jernbanen skal bli den bidragsyteren den forventes å være, med hensyn til en bærekraftig utvikling av norsk samferdsel, sier Killi.

-Som det framgår av det framlagte budsjettet, er dette problemstillinger som skal drøftes og klarlegges nærmere i Nasjonal Transportplan for perioden fram til 2020. Planen skal legges fram for Stortinget våren 2009, sier Steinar Killi.