Jernbaneverket og det svenske Banverket går sammen for neste generasjon signalsystem

Jernbaneverket og det svenske Banverket skrev 24.april under en unik samarbetsavtale. Avtalen innebærer at de to statsetatene på tvers av nasjonsgrensene i felleskap skal forhandle fram avtaler for innkjøp av teknisk ombordutstyr for framtidens trafikkstyringssystem, ERTMS.

Avtalen ble signert 24.april av Banverkets tekniske direktør Rune Lindberg (tv) og Jernbaneverkets Jens Melsom. (Foto: Helena Tilander)Formålet med samarbeidsavtalen er at Jernbaneverket og Banverket ønsker å sikre at godkjent ombordutstyr for ERTMS, (European Railway Traffic Management system), skal være tilgjengelig for togmateriellet i de to landene. De to etatene har til hensikt å:

  • gjennomføre en felles utlysning av rammeavtale for anskaffelser av ERTMS ombordsystem
  • etablere en tydelig konkurransesituasjon gjennom en ambisjon om å tegne rammeavtale med minst to leverandører for ERTMS ombordsystem, beregnet på interesserte togselskaper som ønsker å kjøre i Norge og Sverige
  • tilby togselskap og eiere av togmateriell som bruker de to landenenes jernbanenett optimale og konkurransedyktige priser for innkjøp, innstallasjon og forvaltning av EU-godkjent ERTMS ombordutrustning

- Banverket og Jernbaneverket har et helhetlig ansvar for hele jernbanesektoren. Vi har ansvaret for systemet ERTMS uavhengig av om det sitter i lokomotivet eller i sporet, sier Jernbaneverkets tekniske direktør Jens Melsom.

ERTMS skal etter hvert erstatte dagens automatiske togovervåkingssystem ATC. Systemet øker kapasiteten gjennom at togene kan kjøres tettere etter hverandre, det øker påliteligheten og senker driftskostnadene ved at det inneholder færre komponenter. Med ERTMS trengs ingen signaler langs linjen. Lokføreren får all nødvendig informasjon direkte inn på sitt instrumentpanel, noe som også muliggjør mer energieffektiv kjøring.

Hele det europeiske jernbanenettet skal bygges om til ERTMS i løpet av en 20-års periode og er en forutsetning for at togtrafikk over landegrensene skal være konkurransedyktig på sikt.