Høyhastighetsutredningen: Fase en avsluttet, nå vurderes strekningene

Den tyske konsulentgruppen som ser på mulighetene for høyhastighetsbaner i Norge har nå avsluttet og levert sin rapport fra fase en i utredningene. Til høsten kommer den endelige utredningen som inneholder vurderinger av alle de aktuelle strekningene.

Fransk høyhastighetstog, Eurostar, på Gare du Nord i Paris. (Foto: Njål Svingheim)Som i den foreløpige versjonen fra november 2006, konkluderes det i rapportens fase en med først å se nærmere på strekningene Oslo – Trondheim over Østerdalen og Oslo – Halden – Gøteborg. Fase to, der disse strekningene vurderes nærmere er allerede satt i gang, og i løpet av våren vil utredningens fase tre, som omfatter utredning av strekningene Oslo – Bergen - Stavanger - Kristiansand – Oslo, begynne. Hele utredningen vil foreligge høsten 2007.


Jernbaneverket har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet engasjert uavhengige konsulenter for å gjennomføre en oppdatert analyse av hvilket potensial som kan ligge i høyhastighetstog i Norge.VWI-gruppen (Verkehrswissenschaftliches Institut Stuttgart GmbH, IntraplanConsult og Ingenieur Gesellschaft Verkehr) er sammen med tre vitenskaplige institutter i Tyskland blitt tildelt oppdraget. Utgangspunktet for arbeidet har vært å se på mulighetene for å bygge høyhastighetsbaner i korridorene: Oslo- Halden (Gøteborg), Oslo-Stockholm, Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen og Oslo-Kristiansand/Stavanger, samt kombinasjoner av disse korridorene.

Utrederne skulle i første fase gjennomføre en kartlegging og sammenligning av ulike høyhastighetskonsepter i Europa for å klargjøre hva som er mest aktuelt for Norge, før de i videre faser skulle gå videre med å utrede aktuelle korridorer i mer detalj. Fase en av oppdraget er nå avsluttet, rapporten kan lastes ned ved å følge link til høyre. Rapporten er engelskspråklig. På grunn av dokumentets størrelse er det delt opp i tre deler.

Jernbaneverket vil gjennomføre en offentlig høring etter at sluttrapport for hele utredningen foreligger, dvs høsten 2007. Rapport for fase en legges derfor ut til orientering, men Jernbaneverket tar imidlertid gjerne i mot innspill. Disse kan rettes til Randi Birgitte Svånå, epostadresse: svaran@jbv.no .

De analysene som er gjort i fase en, peker på at markedspotensialet er svært varierende i de aktuelle korridorene, og relativt lave sammenlignet med andre europeiske strekninger. Et høyhastighetsprosjekt må derfor realiseres innenfor svært kostnadseffektive rammer for å kunne gi en samfunnsøkonomisk gevinst. Forbindelsene mellom Oslo – Bergen og Oslo og Trondheim har det høyeste og et relativt likt markedspotensial.

Med utgangspunkt i europeiske erfaringer om byggekostnader vil betydelige tunnelandeler og andre konstruksjoner være fordyrende. VWI-gruppen mener derfor at på grunn av topografien og bebyggelsen er strekningene Oslo –Trondheim via Østerdalen og Oslo – Halden - (Gøteborg) ut fra et kostnadssynspunkt mest interessante. Med bakgrunn i dette, og markedspotensialet for både regionale og lange reiser, anbefaler VWI-gruppen at det først arbeides videre med korridorene mellom Oslo og Trondheim gjennom Østerdalen og Oslo og Halden (Gøteborg), og at det dernest sees nærmere på strekningene Oslo – Bergen - Stavanger - Kristiansand - Oslo.

VWI-gruppen er nå i gang med fase 2 som omfatter utredning av korridorene Oslo –Trondheim via Østerdalen og Oslo – Halden -(Gøteborg), og vil i løpet av våren gå i gang med fase 3 som omfatter utredning av strekningene Oslo – Bergen - Stavanger - Kristiansand – Oslo.