Helgejobb på flere banestrekninger 9.-11./9

Helgen 10.-11. september utfører Jernbaneverket arbeider på Hovedbanen, Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen.

Sporpakkmaskin i arbeid. (Foto: Njål Svingheim)Listen over tiltak som skal gjennomføres er lang og variert. Her følger en oversikt som viser hvorfor banestrekningene må stenges for ordinær togtrafikk. Vi viser til togselskapenes hjemmesider for nærmere informasjon om alternativ transport på de ulike strekningene.

Hovedbanen
Kommende hel skal følgende arbeider utføres på Hovedbanen mellom Bryn og Lillestrøm: 

På strekningen Grorud-Lørenskog skal det blant annet gjennomføres rutinemessig tilstandskontroll av signalanlegget.  Det skal også utføres diverse vedlikeholdsarbeider i en sporveksel. Ved Lørenskog skal det i tillegg byttes sviller i to sporveksler, samt foretas kontroll av anlegg for sporvekselvarme. 

Mellom Bryn og Strømmen skal det utføres vedlikeholdsarbeider på sporveksler og sporvekselvarme. Tilsvarende arbeider vil også bli utført ved Aker og Brobekk, der det også skal gjennomføres rutinemessig tilstandskontroll av høyspentanlegget. Skinnebytte ved Sagdalen og vedlikeholdsarbeider på sporveksler står også på planen i en travel arbeidshelg på Hovedbanen.

Kongsvingerbanen
En travel arbeidshelg blir det også en rekke steder langs Kongsvingerbanen. Ikke minst ved Sørumsand der det skal heises inn ny bru over Urskog-/Hølandsbanen. En sporveksel ved stasjonen skal også skiftes ut, og i tillegg vil det foregå anleggsarbeider blant annet knyttet til drenering og rassikring.

Ved Skarnes skal det legges inn en ny gangkulvert (undergang). I tillegg vil det bli utført pakking (stabilisering) av sporet. På Kongsvinger vil det foregå arbeider på Norsenga bru. Øst for festningsbyen blir det også stor aktivitet. Blant annet ved Åbogen der gamle sviller og skinner skal byttes ut med nye. I tillegg skal planovergangen byttes ut. Mellom Matrand og Skotterud vil det foregå transport av 4 500 sviller som skal «mellomlagres» langs sporet. Selve arbeidet med å skifte ut gamle sviller blir utført senere i høst.

Gjøvikbanen
På strekningen Grefsen-Roa vil det bli utført omfattende arbeider både langs banen og i selve sporet. Blant annet skal sporet pakkes (stabiliseres) flere steder på strekningen. Ved Kjelsås skal det byttes drivmaskin i en sporveksel. På strekningen Kjelsås-Sandermosen utføres arbeider på brurekkverk samt utskifting av skinner og sviller. Også ved Monsrud skal gamle sviller erstattes med nye. Arbeidshelga på Gjøvikbanen omfatter også en rekke rutinemessige kontroller blant annet av signalanlegg, strømforsyning og sporvekselvarme.