Helgejobb på flere banestrekninger

Helgen 26.-29. august utfører Jernbaneverket arbeider på Dovrebanen, Hovedbanen, Østfoldbanen, Gjøvikbanen og Sørlandsbanen.

Denne helgen skal det jobbes på flere banestrekninger.

Det er en variert og arbeidskrevende meny på fem banestrekninger i helgen. Her er en oversikt som viser hvorfor strekningene stenges for togtrafikk:


Dovrebanen nord

På den nordlige delen av Dovrebanen skal det blant annet fjernes to fastpunkter.

- Det er bruene ved Kvitfjell holdeplass mellom Fåvang og Ringebu samt Mjøen bru mellom Drivstua og Oppdal. Begge steder legges det inn nye ståltrau, forteller kommunikasjonssjef i Jernbaneverket område Midt, Dag Svinsaas.

Over Dovre skal det strekkes nytt kontaktledingsanlegg mellom Fokstua og Vålåsjø og det skal byttes sviller der det er nødvendig mellom Soknedal og Støren. Likeledes byttes det smådeler mellom Sel og Brennhaug samt mellom Dovre og Dombås.
- Samtidig skal det kjøres forberedende renseverk hele helgen mellom Brennhaug og Dovre. For elven Augla legges det inn en ny kulvert, sier Svinsaas.
På Sel stasjon skal det monteres sporvekselvarme, og på Otta stasjon skal det fikses kabelfeil.

- Videre skal det legges inn to stikkrenner – en rett sør for Tretten og en mellom Tretten og Losna. Det skal også utføres sporjusteringer mellom Fagerhaug og Ulsberg.

Dovrebanen sør

Fåberg
Ved Fåberg skal to sporveksler byttes ut.

Lillehammer-Brøttum
Kontaktledningsanlegget på Lillehammer stasjon skal kontrolleres. I tillegg skal miljøfarlig avfall i området registreres.

På denne strekningen skal det jobbes med signalanlegget og nye kabler. Mellom Lillehammer og Brøttum skal kjørestrømsanlegget forsterkes. Mellom Dallerud og Bergseng skal det gjøres forberedelser til kjøring av renseverk. Dette innebærer utbedring av dreneringssystemer, rensk av stikkrenner, etablering av føringsveier for nye kabler og legging av nye kabler.

Brøttum-Rudshøgda
Nord for Brøttum stasjon skal det byttes en stikkrenne. Signalanlegget på strekningen skal kontrolleres. Dette er rutinekontroll som utføres med jevne mellomrom. Videre skal det gjøres diverse vedlikeholdsarbeider i en sporveksel ved Bergsvika. Mellom Brøttum og Rudshøgda skal det gjøres forberedelser til kjøring av renseverk.

Moelv-Brumunddal
Det skal jobbes med veibomanlegget ved Haugen planovergang. I Brumunddal skal det utføres diverse vedlikeholdsarbeider i sporet.

Jessnes-Hamar
På denne strekningen skal det foregå vegetasjonsrydding. Dette er et viktig sikkerhetstiltak som gir bedre sikt for lokførerne og reduserer risikoen for dyrepåkjørsler. På Hamar skal sporvekslene kontrolleres, og det skal jobbes med Hamjern og Gubberud planoverganger sør for Hamar stasjon.

Ottestad-Espa
Sporet mellom Stange og Ottestad skal kontrolleres, videre skal sporet mellom Hamar og Ottestad pakkes og justeres. Mellom Sørli og Espa skal skinner på deler av strekningen byttes ut.

Steinsrud-Tangen
Det skal jobbes ved Jernsetervangen planovergang, i tillegg til at det gjennomføres et partivis skinnebytte på strekningen.

Se nsb.no for informasjon om endringer i togtilbudet på Dovrebanen.

Hovedbanen

Kløfta-Eidsvoll
Signalanlegget på alle stasjoner langs strekningen skal testes og kontrolleres.

Jessheim-Hauerseter
Mellom Jessheim og Hauerseter skal det bygges kabelkanaler langs sporet, og det er også kryssing av sporet. I området rundt og ved Jessheim stasjon skal det byttes sviller i en sporveksel. Videre skal det reises et nytt åk til høyspentanlegget som leder kjørestrøm til togene. Disse arbeidene vil føre til en del støy.

Hauerseter-Dal
Mellom Hauerseter og Dal skal sviller og skinner kontrolleres med en skinnegående maskin. Ved Asper, Jessheim, Hauerseter, Sand og Dal stasjoner skal det utføres diverse vedlikeholdsarbeider i sporvekslene.

Bøn-Eidsvoll
Mellom Bøn og Eidsvoll skal høyspentanlegget som leder kjørestrømmen kontrolleres og justeres.

Se nsb.no for informasjon om endringer i togtilbudet på Hovedbanen.

Follobanen

Follobaneprosjektet skal kommende helg jobbe både ved Oslo S og i Ski. Ved Oslo S skal det utføres grunnarbeider i forbindelse med byggingen av en betongtunnel for de nye togsporene inn til Oslo S. På Loenga vil det bli kutting av asfalt og forgraving for spunt og noe pigging av betong. Disse aktivitetene vil pågå hele døgnet. I tillegg vil det på dagtid utføres kalk- sementstabilisering og mikropæling i området mellom Loenga og Bispegata. Se denne nettsaken for nærmere informasjon om arbeidene ved Oslo S.

På Ski vil hovedaktiviteten være forankring av spunt rundt Nordbyveien bro. Dette arbeidet innebærer boring av stag, støping og graving. Se denne nettsaken for nærmere informasjon om arbeidene ved Ski.

Østfoldbanen

Sarpsborg
Det skal utføres ballastrensing på Sarpsborg stasjon, lørdag og søndag fra 03:00 til 13:00. Arbeidene fortsetter på hverdager frem til 8. september mellom klokken 08:30 og 17:00 og vil påvirke togtrafikken i dette tidsrommet.

Se nsb.no for informasjon om endringer i togtilbudet på Østfoldbanen.

Gjøvikbanen

Roa-Gjøvik
Jernbaneverket utfører diverse arbeider på strekningen Roa-Gjøvik i perioden 27.-28. august fra klokken 11:00-01:00. 

Se nsb.no for informasjon om endringer i togtilbudet på Gjøvikbanen.

Sørlandsbanen

Mjøndalen-Kongsberg
Det blir stor aktivitet også på Sørlandsbanen i helgen. Blant annet skal det byttes sporvekselsviller på Hokksund stasjon og skinner mellom Darbu og Krekling.
Statens vegvesen jobber med fv. 72 ved Darbu i Øvre Eiker. Statens Vegvesen skal i tillegg utføre spunt- og sprengningsarbeider nær jernbanen for ny E134 i Kongsberg.
Videre skal det fjernes vegetasjon som henger faretruende nært jernbanens anlegg på strekningen Mjøndalen-Hokksund. På denne strekningen skal også sporene justeres slik at de ligger optimalt i traseen.

Moi-Sandnes

Egersund: Utskifting av brua Launes 1 (se egen sak)

Jernbaneverket har begynt arbeidet med å fornye kontaktledningsnettet mellom Kristiansand og Egersund. Fram til desember pågår det boring for fundamenter til nye master mellom Moi og Egersund. Dette arbeidet pågår på hverdagene mellom kl. 12:05 og 17:40. Fra 27.-30. august blir det også jobbet fra lørdag kl. 04:50, til tirsdag kl. 04:45.Samtidig vil det bli utført kontroller av kontaktledningsnettet mellom Egersund og Sandnes.

I tillegg blir det utført øvrige vedlikeholdsarbeider på deler av Sørlandsbanen.

Se nsb.no for informasjon om endringer i togtilbudet på Sørlandsbanen.