Arbeidshelg på Gjøvikbanen og deler av Drammen- og Sørlandsbanen.

Førstkommende helg, den 5.-6. september, utfører Jernbaneverket planlagte arbeider på Gjøvikbanen og deler av Drammen- og Sørlandsbanen. Arbeidene er en del av den omfattende fornyelsen av jernbanens anlegg. Den ordinære togtrafikken innstilles og togene erstattes med alternativ transport.

Fra lørdag 5. september klokka 02:00 til mandag 7. september klokka 03:00 pågår det diverse viktige fornyelsesoppgaver på strekningen mellom Asker og Hokksund.

Hovedaktiviteten denne helgen vil foregå på Steinberg, Gulskogen og under bybrua på Drammen stasjon.

- I Drammen skal vi bytte to sporveksler. Arbeidet er en del av den strategiske fornyelsen mellom Drammen og Asker. Sporvekselbytte er et svært viktig tiltak fordi det er et avgjørende ledd i arbeidet med å modernisere infrastrukturen. I tillegg er det med på å øke stabiliteten i trafikkavviklingen, forteller prosjektleder Atle Berg Sørensen i Jernbaneverket.

Sporvekselbytte innebærer blant annet aktivitet med transport og tømming av pukkmasser, kapping og sveising av skinner, samt bruk av dieseldrevne arbeidsmaskiner. I tillegg blir det kjørt sporjusteringsmaskin som sørger for at de nye vekslene ligger optimalt i traséen.

- Det blir noen etterarbeider på vekslene om nettene i uke 37 også, blant annet sveise- og slipearbeider, informerer Sørensen.

Samtidig med sporvekselbytte på Drammen stasjon skal det gjøres fjell- og vannsikringsarbeider i Lieråsen tunnel hvor det blant annet skal monteres opp plater for vannsikring. I tillegg skal det gjøres arbeider med kontaktledningsanlegget. På Sundhaugen (mellom Drammen og Gulskogen) blir det utført sveisearbeider og svillebytte.

Gulskogen
I forbindelse med nedleggelsen av planovergangen i Rødgata og etableringen av ny undergang vil det foregå døgnkontinuerlige arbeider i helgen. Jernbaneverket arbeider for tiden med grunnstabilisering i området der den nye undergangen skal ligge, og i helgen skal det i tillegg utføres arbeider på sporet. Det er forventet en del støy fra arbeidene.

Steinberg
Steinberg stasjon er snart klar for åpning; fra 13. september stopper togene på stasjonen. I helgen skal de siste signalarbeidene utføres, og på planovergangen skal bomanlegget skiftes ut, fra halv- til helbom. Planovergangen blir stengt hele helgen, men den nye gangbrua er åpen for gående.

Jernbaneverket benytter også den togfrie perioden til å utføre forberedende grunnarbeider i forbindelse med nytt vegsikringsanlegg på Kleggen planovergang. I løpet av helgen skal det trekkes signalkabler fra Kleggen mot Daler, og det skal settes ned fundamenter for bomdrivmaskiner og lyssignaler mot tog og veifarende.

Her finner du informasjon om NSBs opplegg for alternativ transport på Drammenbanen. For informasjon om Flytoget, se deres hjemmesider

Moderniseringen av Gjøvikbanen fortsetter med uforminsket styrke, og førstkommende helg markerer starten på det omfattende arbeidet med å rense pukken under skinner og sviller på strekningen mellom Eina og Raufoss.

Strekningen mellom Roa-Jaren-Gjøvik vil være stengt for all ordinær togtrafikk fra lørdag 5. september klokka 14:30 til 6. september klokka 05:15, og i denne perioden vil det gedigne, skinnegående ballastrenseverket jobbe seg ut av Eina stasjon i retning Gjøvik.

Ballastrensingen som omfatter strekningen fra Eina til Raufoss vil etter planen pågå frem til fredag 25. september. I hele perioden vil all ordinær togtrafikk nord for Roa være innstilt på dagtid mellom 08.30 og 15.00. Morgen og ettermiddagsavgangene snur på Eina stasjon.  For detaljerte opplysninger om alternativ transport (buss for tog), se NSBs hjemmesider (www.nsb.no).

Også lenger sør på Gjøvikbanen skal det utføres viktig modernisering og vedlikehold i ukene som kommer. Mellom Roa og Jaren vil det bl.a. pågå rydding av vegetasjon samt utskifting av sviller og skinner. Nord for Jaren vil det i tillegg foregå fjellrensk og rensk av stikkrenner og drensgrøfter.

Hektisk aktivitet blir det også på strekningen mellom Raufoss og Gjøvik. Ved Raufoss stasjon skal blant annet det gamle sikringsanlegget fjernes. I tillegg vil det bli utført såkalte generiske kontroll av kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm. Samtidig fortsetter anleggsarbeider og øvrige forberedelser til etablering av nytt veisikringsanlegg ved Viken planovergang.

Kontaktpersoner
Gjøvikbanen: Informasjon om ballastrenseverket får du av kommunikasjonsrådgiver Torgald Sørli (tlf. 472 39 469). Øvrige arbeider på Gjøvikbanen kan kommunikasjonssjef Harry Korslund svare på (tlf.  916 55 989).
Steinberg og Gulskogen:  kommunikasjonsrådgiver Esben Svendsen (tlf. 402 06 130)Øvrige arbeider på Drammen- og Sørlandsbanen: kommunikasjonsrådgiver Cathrine Riis (tlf. 400 27 530)