Veileder for kommuner

Jernbaneverket ønsker å oppnå et best mulig samarbeid med kommunene og andre myndigheter som behandler plansaker etter plan- og bygningsloven.

Veilederen er ment å gjøre det enklere med planlegging i kommuner med jernbane. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Sikkerhetsspørsmål og jernbanens arealbehov når andre planlegger tiltak nær banen står sentralt.

Dokumentet er en veileder for god og effektiv samhandling mellom Jernbaneverket, kommunene som planmyndighet og andre aktører i arealplanleggingen. Hovedfokus i veilederen er  Jernbaneverkets saksbehandling av andres planer.

I veilederen er det lagt vekt på å klargjøre:

  • Hva nasjonale og vesentlig regionale jernbaneinteresser er i arealplanleggingen. Jernbaneinteressene skal i størst mulig grad være forutsigbare for kommunene og andre aktører, og informasjonen skal komme tidlig fram i planprosessene.
  • Hvordan Jernbaneverket og kommunene kan samarbeide om planløsninger på en effektiv måte når nasjonale jernbaneinteresser blir berørt.
  • I hvilke situasjoner Jernbaneverket kan bli nødt til å bruke innsigelse og andre virkemidler for å sikre at nasjonale jernbaneinteresser blir ivaretatt.

Veilederen bygger på gjeldende nasjonale føringer for samhandling mellom kommunen og statlige myndigheter, og Kommunal og moderniseringsdepartementets rundskriv H-2/14
«Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven».