Jobbehelg på Hoved- og Dovrebanen

Førstkommende helg skal Jernbaneverket utføre en rekke anleggs- og vedlikeholdsoppgaver på Dovrebanen og Hovedbanen. Her finner du informasjon om jobbene som gjøres.

Til helga skal gule maskiner i arbeid en rekke steder. Her er en ballastfordeler i sving ved en tidligere anledning. (Foto: Øystein Grue)Strekningen Eidsvoll-Hamar-Dombås, samt strekningen Hamar-Løten på Rørosbanen, er stengt i tidsrommet fra lørdag 9. mai ca. kl. 04:20 til søndag 10. mai ca. kl. 19:00.

Strekningen på Hovedbanen mellom Kløfta og Eidsvoll er stengt søndag 10. mai mellom ca. kl. 05:00 og 17:00. Trafikken på Gardermobanen fram til Eidsvoll går som normalt.

Mens banene er stengt, erstattes det fleste togene med buss. Unntaket er noen regiontog mellom Oslo S og Dombås. Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

Hovedbanen
I området mellom Bøn og Jessheim skal det borres for 10 mastefundamenter for kontaktledningsmaster til høyspentanlegget. Dette arbeidet vil føre til noe støy. Det skal utføres vedlikeholdsarbeider på to av bruene mellom Bøn stasjon og Varup holdeplass.

Mellom Kløfta og Jessheim skal kobberledningene langs skinnene byttes ut med nye i aluminium. Arbeidene utføres med en skinnegående maskin. Videre skal høyspentanlegget på denne strekningen kontrolleres.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
Mellom Langset og Kleverud langs sørenden av Mjøsa bygger Statens vegvesen og Jernbaneverket nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. Nytt dobbeltspor åpnes etter planen i oktober 2015, mens de siste 3,8 kilometerne av E6 tas i bruk 25. juni. Resten av motorvegstrekningen stod ferdig i desember 2014.

Mens Dovrebanen er stengt skal det jobbes en rekke steder på Fellesprosjektet. Dette gjelder blant annet ved den 160 meter lange jernbanetunnelen ved Morstua på fylkesgrensa mellom Akershus og Hedmark, hvor det skal settes trafikk på ett spor under en togfri periode i midten av juni. Forberedelser til denne jobben, som betyr at banen stenges i 96 timer fra 13. til 17. juni, blir en viktig oppgave nå i helga.

- Arbeidene innebærer blant annet strekking og justering av kontaktledningen for togenes kjørestrøm, montering av signalobjekter, boring av fundamenter og innvendige arbeider i tekniske hus, forteller sporkoordinator Bjørnar Karlsen i Jernbaneverket.

I tillegg blir det anleggsarbeider ved bl.a. Kleverud, Strandlykkja, Skrårud, Korslund og Molykkja. Arbeidene gjøres stort sett på dagtid lørdag og søndag.

Stor vedlikeholdsinnsats
Videre nordover på strekningen fra Espa til Dombås skal det utføres en rekke vedlikeholdsoppgaver.

Mellom Espa og Steinsrud skal det utføres stedvis masse- og svillebytte. Gammel ballastpukk som er forurenset med blant annet jord og leire, skiftes ut med ny. Maskinell sporjustering blir gjennomført i etterkant. Dette gjøres for å posisjonere sporet korrekt, noe som gir en sikker og komfortabel togframføring.

Lørdag morgen starter arbeidene med å justere spor og ballast på strekningen mellom Tangen og Steinsrud. Arbeidene utføres med sporjusteringsmaskin og ballastfordeler. Arbeidene fortsetter videre på strekningen mellom Steinsrud og Stange.

Sporet på denne strekningen skal også nøytraliseres. Ved bygging av spor, skinnebytte eller hver gang skinnene kappes i forbindelse med vedlikeholdsarbeider, må det sikres at skinnene får riktig nøytraltemperatur. Skinnene skal motstå trafikk- og temperaturkrefter uten at brudd eller solslyng oppstår.

Nøytraliseringen sørger for at balansepunktet mellom trykk- og strekkrefter i skinnen blir riktig, og da begrenses påvirkningen fra temperaturkreftene. Arbeidene utføres med anleggsmaskiner, kappe- og slipeutstyr. Maskiner og utstyr er lyddempet så godt det lar seg gjøre.

Videre skal sporvekselen i sørenden av Steinsrud stasjon byttes ut denne helgen. Arbeidene vil periodevis føre til noe støy. Planovergangen vil i perioder være stengt for all trafikk.

I tillegg skal en sporjusteringsmaskin justere sporveksler på Ideal sidespor i Sandvika, to sporveksler på Ottestad stasjon, samt en sporveksel på Sørli.

Hamar stasjon
Nord på Hamar stasjon skal det monteres stålmaster for høyspentanlegget. Videre skal høystpentanegget på hele stasjonsområdet kontrolleres. Arbeidene vil foregå døgnet rundt.

I juni skal to av jernbanebruene nord for Hamar stasjon byttes ut. De forberedende arbeidene starter helgen 9-10. mai. Arbeidene vil medføre noe støy, og begge underganger vil i perioder være stengt for all trafikk.

Stålbruene som skal byttes er undergangen ved Lille Strandgata og undergangen for vei til Melkefabrikken, Nestlé. De nye stålbruene avgir mindre støy når togene passerer, i tillegg til at de øker kjørekomforten til passasjerene om bord.

Hamar-Dombås
Nord for Jessnes stasjon, samt mellom Brumunddal og Bergseng, skal det også foretas partivis utskifting av ballastpukk med etterfølgende sporjustering.

Natt til 8. mai skal en sporjusteringsmaskin kjøre mellom Brumunddal og Rudshøgda. I tida 11-13. mai vil en sporjusteringsmaskin med ballastfordeler arbeide på strekningen mellom Hove og Fåberg. Samme maskin vil også kjøre mellom Brøttum og Jessnes stasjon 12.-13. mai.

Maskinell sporjustering skal også gjøres mellom Ringebu og Otta, samt at det skal legges inn fire nye stikkrenner under sporet i løpet av helga. Tre av disse bygges mellom Kvam og Sjoa, den siste mellom Ringebu og Hundorp.

På strekningen Otta-Dombås blir det jobbing med anlegget for togenes kjørestrøm. Blant annet byttes isolatorer og melomleggsplater på strekningen Otta-Sel, og det skal monteres utliggere på nye kontaktledningsmaster som er satt opp mellom Brennhaug og Dovre.

Nord for strekningen som er stengt, skal det dessuten gjøres skinnebytte mellom Ulsberg og Berkåk. Her utnyttes tiden mellom togene.