Framgang på viktige områder for jernbanen

2014 ble tredje år på rad at persontogene nådde punktlighetsmålet på minst 90% i rute. 2012 var det første året da den økte vedlikeholdsinnsatsen ga konkrete resultater i form av bedre togpunktlighet.


Den viktige lokaltrafikken på Østlandet hadde fjor en gjennomsnittlig punktlighet på 91%, mens intercitytrafikken endte på 85%.

Punktlighetstallene viser at det er på strekninger med dobbeltspor at tallene er klart best. Det bygges nå nye dobbeltspor på Østlandet og planleggingen av resten av intercitynettet pågår for fullt. Fjerntrafikken fikk en punktlighet på 86% i 2014. Det er en klar bedring fra 2013 da tallet var på 80%.  

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Alle persontog

86,6

85,5

88,6

91,2

90,6

91,1

Flytoget

94,3

92,9

94,3

96,2

96,1

97,2

Her kan du finn tall for ditt tog og din strekning

Viktige fakta om norsk jernbane:
Punktlighet

  • Siden 2010 har punktligheten økt for alle typer tog.
  • Flytoget har satt punktlighetsrekorder år etter år.NSB har også hatt en positiv utvikling.
  • Punktligheten for tog i Norge er høyere enn for tog i f.eks Sverige.
  • Punktligheten for tog i Norge er høyere enn for andre kollektive transportformer. Eksempelvis har både NSB og Flytoget langt høyere punktlighet enn SAS og Norwegian.

Trafikkvekst
Siden 2012 har antall togpassasjerer økt med om lag 20 % i Norge. Dette er en historisk sett svært kraftig økning på kort tid, som viser at toget blir en stadig viktigere del av hverdagen til det norske folk.
I samme periode er antall tog økt betydelig, særlig i Østlandsområdet.

 

Kundetilfredshet
Kundetilfredsheten har økt de siste årene.
Mye av forklaringen på utviklingen er økt punktlighet, hyppigere avganger og fornyelse av togmateriell, samt høyere kvalitet på stasjonene.
Kundetilfredsheten har økt for både NSB og Flytoget.
Flytoget, som bruker Jernbaneverkets infratstruktur, har høyest kundetilfredshet av alle norske virksomheter (ref Norsk kundebarometer).

Utfordringer
Store deler av det norske jernbanenettet har høy alder, og det er stort behov for fornyelser. Gjennom lang tid har vedlikeholdsetterslepet vokst. For første gang i moderne tid, gir budsjettet i 2015 muligheter for gjennomføre fornyelser i tilstrekkelig omfang til å unngå at vedlikeholdsetterslepet fortsetter å vokse.
Om lag 95 % av strekningene er enkeltsporet bane, som betyr at et driftsproblem raskt hindrer togtrafikken, og at et forsinket tog lett fører til forsinkelser for andre tog. Vår strategi er å øke innsatsen til fornyelser, innføre nytt signalsystem over hele landet, bygge dobbeltspor rundt de store byene, og modernisere godsterminalene, og effektivisere vår egen drift.