Arbeider på flere banestrekninger til helgen

I helgen fra 6. til 7. juni stanses togtrafikken på flere banestrekninger for å gjennomføre vedlikehold. Østfoldbanen, Østre linje og Jærbanen vil bli stengt.

Illustrasjonsbilde fra tidligere arbeider på Eidsvoll stasjon. Foto Hilde Lillejord.Alle arbeider som skal gjennomføres denne helgen vil pågå i og rett ved jernbanesporene. Av sikkerhetsmessige grunner er det nødvendig å stanse togtrafikken. På alle strekninger blir det satt opp alternativ transport for passasjerene. Se nsb.no for nærmere informasjon.

Jernbaneverket minner om at all ferdsel i sporet er ulovlig selv om banen er stengt for ordinær trafikk.

Jærbanen
Fra midnatt lørdag 6.juni til søndag 7.juni kl. 23:15 utfører Jernbaneverket arbeider på strekningen mellom Egersund og Stavanger.

Gjennom hele perioden skal det arbeides med nytt kontaktledningsanlegg på strekningen mellom Brusand og Varhaug. Hele kontaktledningsanlegget på Brusand stasjon skal rives og tromles opp. Dette innebærer et helt nytt anlegg med kontakttråd, bæreline og hengetråder på hele stasjonen. Det skal foretas også etterjustering av kontaktledningsanlegget som tidligere ble montert på Klepp stasjon.

På strekningen Brusand - Vigrestad skal det legges ny kabelgate og jordledning slik at ulike objekter kan jordes forskriftsmessig. Ved Vigrestad skal en sluttføre arbeidet med vegetasjonsrydding som ble påbegynt tidligere.

På hele strekningen mellom Sandnes og Stavanger vil det foregå forberedende teknisk arbeid til nytt signalanlegg.

Strekningen Egersund – Stavanger vil bli stengt for togtrafikk, men NSB setter opp buss for de fleste avgangene.

Sørlandsbanen
I Bakketunellen mellom Sira og Bjørkevold vil et arbeidslag på inntil 15 personer være i sving med å skifte 1800 meter med skinner. Arbeidet vil foregå uten at strekningen blir stengt for trafikk. Det vil medføre redusert hastighet der arbeidene pågår, men vil ikke føre til forsinkelser på togene.

Østfoldbanen og Østre linje
Førstkommende helg byr på nok en runde med omfattende arbeider på Østfoldbanen mellom Oslo S. og Kornsjø, samt på Østre line mellom Ski og Sarpsborg. Arbeidene på Østfoldbanen og Østre linje vil pågå fra lørdag 6. juni kl. 02:00 til søndag 7. juni kl. 13:30.

Ved Ski stasjon skal det jobbes med forberedelser til oppstart av jernbanens nye signalsystem ERTMS. ERTMS prosjektet skal gjennom hele bruddet jobbe med grensesnittet mellom eksisterende signalsystem på Ski stasjon og det nye ERTMS systemet på Østre linje. Dette arbeidet gjøres for å unngå å møte på uforutsette signaltekniske problemer ved oppstart av ERTMS strekningen senere i sommer.

Follobaneprosjektet skal også jobbe ved Ski stasjon. De viktigste oppgavene blir kapping av kabler inne på Ski stasjon og montering av måleutstyr for setningsmålinger ved sporet ved Kapelldammen nord for Ski stasjon. I tillegg kan gangbrua over Ski stasjon blir stengt en kortere en periode ila bruddet for jobbing med kabelbro. Publikum bes å benytte gangvei via Nordbyveien bro i stedet.

Nedenfor er en oversikt over alle arbeider som skal utføres på Østfoldbanen og Østre linje denne helgen.
Delstrekning Oslo S. - Bekkelaget

 • Gamle kabelkanaler (føringsveier) byttes ut med nye.
 • Montering av stålbjelker for ny veibro
 • Utbedring og reparasjon av frostsikring i Bekkelagstunnelen

Delstrekning Bekkelaget - Langhus

 • Oppgradering av kontaktledningsanlegget samt etterfylling av pukk ved Ljan stasjon.
 • Utbedring av sporfeil på strekningen Myrvoll-Langhus
 • Utskifting av skinner i hovedspor Ski-Oslo S.
 • Etablering av ny stikkrenne ved Myrvoll stasjon.
 • Montering av nye sporanvisere ved Greverud stasjon.

Delstrekning Langhus-Ski

 • Arbeider i til nytt signalsystem (ERTMS) samt såkalt sluttkontroll av utførte arbeider på signalanlegget ved Kapelldammen hvor det også vil foregå montering av måleutstyr.
 • Kapping av kabler og inspeksjon og kontroll av kabelåk på Ski, samt bru ved Roås.

Delstrekning Ski- Moss

 • Utskifting av komponenter for sporvekselvarme i fire sporveksler ved Vestby stasjon. I tillegg utføres arbeider knyttet til kabelretting.
 • Diverse sveisearbeider i tre sporveksler ved Hølen stasjon.
 • Etablering av nye kabeltraseer under samtlige spor i søndre ende av Moss stasjon. I tillegg etableres blant annet nye trekkekummer.

Delstrekning Moss - Sarpsborg

 • Pakking/stabilisering av sporet samt etterfylling/fordeling av pukk.

Delstrekning Lisleby - Halden

 • Utskifting av sviller i sporveksel ved Sandesund stasjon.
 • Diverse sveisearbeider ved Rolvsøy stasjon.
 • Etablering av kabelkanaler samt vegetasjonsrydding.
 • Utskifting av masser samt trekking av nye kabler på strekningen Skjeberg-Ingedal.

Delstrekning - Ski -Sarpsborg (Østre linje)

 • Diverse arbeider knyttet til signal- og kontaktledningsanlegget på strekningen. I tillegg skal det foretas utskifting av skinner.
 • Oppstart og test av nye ERTMS-akseltellere ved Kråkstad stasjon.