Anleggs- og vedlikeholdsarbeid på flere baner 30/5 - 1/6

Jernbaneverket skal utføre anleggs- og vedlikeholdsarbeider på Drammenbanen, Vestfoldbanen, Sørlandsbanen, Dovrebanen- og Gjøvikbanen i helgen 30/5 - 1/6. Her finner du informasjon om det som skal gjøres.

Svingskiven på Hokksund st flyttes. <strong> Foto: Esben Svendsen </strong>
Strekningene Asker-Drammen-Skoppum/Hokksund på Drammen-, Vestfold- og Sørlandsbanen er stengt fra lørdag ca. kl. 01:00 til mandag 1. juni ca. kl. 05:00. NSB organiserer alternativ transport på den stengte strekningen. Informasjon om dette finner du her.

Dovrebanen er strekningen fra Dombås til og med Trondheim S stengt fra lørdag 30. mai ca. kl. 06.00 til mandag 1. juni ca. kl. 05:00. Informasjon om hvordan NSB avvikler trafikken finner du her.

Gjøvikbanen skal det utføres arbeider mellom Roa og Gjøvik i perioden mellom lørdag 30. mai ca. kl. 14.30 til søndag 31.mai. kl. 05.15. Informasjon om hvordan NSB avvikler trafikken på Gjøvikbanen finner du her.

Drammen-, Vestfold- og Sørlandsbanen

Asker-Drammen-Mjøndalen og Drammen-Kobbervik 
På strekningen mellom Asker og Mjøndalen, samt Kobbervik skal det utføres en rekke vedlikeholdsarbeider.

Drammen stasjon
Det skal utføres masseskifte (pukk) i spor 4 på Drammen stasjon. Dette gjøres for å sikre god og stabil ballastpukk som ivaretar jernbanesporets ønskede egenskaper.  Arbeidene startet opp natt til tirsdag 26. mai og vil pågå frem til søndag 7. juni. Arbeidene vil foregå mellom kl. 21.00 og kl. 06.00, og de utføres med maskinelt utstyr. Noe støy må påregnes.  I denne perioden byttes også skinnene på Grønlandsovergangen ut med nye. Videre blir det montert nye lysarmaturer på stasjonsområdet.

Kleggen 
I forbindelse med det planlagte nye veibomanlegget på Kleggen planovergang skal det jobbes med føringsveier for kabler, samt trekkes signalkabler fra Kleggen mot Gulskogen og mot Daler. I uke 22 vil det bli jobbet om nettene på strekningen mellom Gulskogen og Daler. I helgen fra 30. mai til 1. juni vil det bli jobbet på dagtid. Disse arbeidene vil generere noe støy fra blant annet gravemaskin og skinne- og veimaskin.

Asker-Brakerøya
På denne strekningen skal ujevnheter under sporet utjevnes med pakkmaskin. Dette gjøres for å øke komforten om bord for reisende. I den togfrie perioden skal også sporveksler på Brakerøya og Holmen kontrolleres og justeres.

Lieråsen tunnel
I Lieråsen tunnel skal det utføres fjell- og vannsikringsarbeider. Spor og sporveksler skal justeres og kontrolleres.

Galleberg - Skoppum
I forbindelse med byggingen av ny, dobbeltsporet jernbane fra Holm til Nykirke (forbi Holmestrand), vil prosjektet benytte den «togfrie» perioden til å gjøre en del forberedende jernbanetekniske arbeider langs det eksisterende sporet. Vi skal blant annet arbeide med føringsveier for kabler, sette kummer og fundamenter og uføre ulike grunnarbeider. Det skal utføres arbeider helt fra Galleberg i nord og ned til Holm, hvor den nye jernbanetunnelen starter. Likeledes vil det pågå arbeid fra Fegstad og nesten til Skoppum.

Steinberg stasjon
På Steinberg stasjon skal det arbeides med flere ting i løpet av den togfrie helgen. Det gjøres arbeider på KL-anlegget, plattformene, samt fundamentering i forbindelse med ny gangbru som skal installeres. Vi venter ikke spesielt støyende arbeider på Steinberg denne helgen.

Hokksund stasjon
På Hokksund stasjon arbeides det for tiden med flytting av svingskiven, samt forberedelser til installering av ny sporveksel. En del arbeider gjøres i forbindelse med bruddet i helgen.

Rødgata planovergang
Ved planovergangen i Rødgata blir det noe aktivitet nær sporet. Blant annet skal noen master flyttes til området.

Dovrebanen
Det er fire hovedaktiviteter på strekningen Dombås - Støren til helga. Den største jobben er skinnebytte på strekningen Ulsberg til Berkåk. Denne jobben ble startet opp i april og vil vare til månedsskiftet juni/juli. Her byttes skinnestrengen i ytterkurver fordi disse er veldig slitte.

Mellom Dombås og Fokstua skal det kobles inn nye sugetransformatorer.

Rassikring og dreneringstiltak er de viktigste arbeidsoppgavene på strekningene Fagerhaug – Ulsberg og Garli - Soknedal.

Gjøvikbanen
Det er duket for en ny runde med helgearbeider på Gjøvikbanen, og denne helga etableres det to anleggsområder. Det sørligste omfatter delstrekningen Roa-Jaren, mens nordre anleggsområde omfatter delstrekningen Jaren-Gjøvik.

Mellom Roa og Jaren vil det pågå arbeider fra lørdag ettermiddag kl. 14.30 til søndag morgen kl. 05.15. Da skal gamle sviller skiftes ut og sporet skal kappes og sveises for å oppnå riktig nøytraltemperatur. Såkalt nøytralisering må foregå innenfor spesielle temperaturområder, og er et viktig tiltak for å redusere risikoen for solslyng på varme sommerdager. Jernbaneverket vil også benytte bruddet til å foreta såkalte generiske kontroller av kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm.

Tilsvarende kontroller vil også bli foretatt på strekningen mellom Jaren og Gjøvik. Mellom Eina og Gjøvik blir det spesielt stor aktivitet knyttet til arbeider med omlegging av føringsveger for kabler. I det samme området vil det også foregå inn-/uttransport av sviller. Anleggsområdet Jaren-Gjøvik etableres kl. 15.00 lørdag ettermiddag og heves kl. 05.15 søndag morgen.

Vi gjør oppmerksom på at Gjøvikbanen er stengt fra Roa til Gjøvik i hele den togfrie perioden.