Vil koble sammen Vestfold- og Sørlandsbanen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil be Jernbaneverket utrede sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Han åpner også for flere småinvesteringer for tiltak som raskt vil gi flere togpassasjerer og mer godstrafikk på jernbane.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger gleder seg over at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpner for flere småinvesteringer som vil gi rask effekt.<strong> Foto: Tore Holtet </strong>
På den årlige jernbanekonferansen, Jernbaneforum 2014, opplyste statsråden at han har som ambisjon å opprette et investeringsselskap for jernbane. Han gjentok at intercityutbygging  rundt de store byene står høyest på prioriteringslista sammen med økt satsing på vedlikehold.

Gods på bane

Solvik-Olsen poengterte at  han vil legge vekt på at de ulike transportformene må fungere godt sammen. - Folks hverdag må fungere, sa han og signaliserte at han vil åpne for flere småinvesteringer som gjør at det kan innfases flere nye tog i tida framover.

På spørsmål fra salen svarte samferdselsministeren at han i løpet av fire år ønsker å snu utviklingen og overføre godstrafikk fra vei til bane. - Da må vi først og fremst sørge for at den jernbanen vi har fungerer, erklærte han, og minnet om at han vil forsere arbeidet med å bygge nye godsterminaler rundt Trondheim og Bergen.

Investeringsselskap

- Vi skal ikke privatisere jernbanen, understreket han videre. – Jernbaneverket vil eksistere i lang tid framover, men oppgavene kan bli endret noe. Til høsten vil vi legge fram en stortingsmelding om organisering av vei- og jernbanesektoren, og vi vil da sørge for å få endringene forankret i Stortinget.

- Vi bruker i dag for mye tid på planlegging, og derfor ønsker vi oss investeringsselskap som tenker litt større og litt sterkere i måten vi bygger ut jernbane på.

Solvik-Olsen var samtidig nøye med å skru ned forventingene: - Jeg vil ikke klippe mange nye snorer i løpet av denne stortingsperioden.  Og når vi ber Jernbaneverket lage en konseptvalgutredning for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, ser vi det som en forlengelse av at jernbanen er ferdig bygd ut til Skien.

Flere små ting

Jernbanedirektør Elisabeth Enger gledet seg over at jernbanen kan vise til sterke trafikktall og tidenes beste punktlighetstall med opptil 94 prosent punktlighet.
- Forventningsgapet øker, påpekte hun og merket seg at samferdselsministeren under sitt foredrag åpnet for mer penger til vedlikehold og flere småinvesteringer som raskt vil gi kapasitet til flere tog og mer gods på jernbanen. - Vi har i dag for liten mulighet til å gjennomføre små ting som både kommer passasjerer og godset til gode, erkjente jernbanedirektøren, men minnet om at Jernbaneverket har en gedigen jobb å gjøre: - Vi opererer med et etterslep på 17 milliarder kroner, og da vil jernbanen komme opp på det samme nivået som da den ble bygd.

Enger ramset videre opp en rekke pågående utrednings- og planleggingsprosjekter som vil legge grunnlag for en omfattende jernbanesatsing i åra framover. Eksempelvis nevnte hun at en ny jernbaneforbindelse Voss-Bergen og Ringeriksbanen i kombinasjon vil bety en reisetid mellom Bergen og Oslo på fire timer og 15 minutter.

Ufullendt skilsmisse

Jernbanedirektøren uttrykte seg også positivt om en omorganisering av jernbanesektoren og betegnet arbeidsfordelingen mellom NSB og Jernbaneverket som en ufullendt skilsmisse.

- Vi ser også store gevinster ved å tenke vei og jernbane sammen, sa Elisabeth Enger, som gjerne ser at det opprettes investeringsselskap for jernbane og at dette skjer samtidig som for veisektoren.

Interessen for jernbane har tilsynelatende aldri vært så stor som nå. Årets jernbanekonferanse samlet flere enn noen gang, 344 deltakere, og flere har stått på venteliste for å få  være med på jernbaneforum 2014.