Jernbaneverkets prosesskoder i ny utgave

Jernbaneverket og Statens vegvesen benytter Prosesskoder for å beskrive jernbane- og vegkontrakter på en ensartet måte. Nå foreligger Prosesskoden i ny utgave.

Prosesskodene dekker både anleggsarbeider og drifts- og vedlikeholdsarbeider og brukes som standard beskrivelesestekster for veg- og jernbanekontrakter. Den skal gi ensartede regler for hvordan utførelse, kontroll og oppmåling av samme type arbeider skal gjøres. Meningen er å lette arbeidet ved utarbeidelse av tilbudsgrunnlag. Dette gjør det langt enklere for entreprenører å gi pris på arbeidene, fordi omfang og krav til de enkelte arbeidene vil være likt fra tilbud til tilbud, og være angitt i en standardisert, kjent tekst.

Jernbaneverkets prosesskoder er nå tilgjengelig i ny versjon. Denne utgivelsen erstatter siste versjon fra 2011. Oversikt over de største endringene:

-          Innføring av kap. 0 Forberedende tiltak og generelle kostnader. Baserer seg på samme oppbygging som hovedprosess 1 i Statens vegvesens Prosesskode.

-          Kap. 1 Underbygning supplerer Statens vegvesens Prosesskoder der disse ikke er dekkende. Dvs. vi gjentar ikke Statens vegvesens koder, men har valgt å rendyrke de jernbanespesifikke kodene. 

Det er ikke gjort endringer i kapittel 4, 5 og 6 som gjelder Drift og vedlikehold.

Teknologi har koordineringsansvar for Jernbaneverkets prosesskoder. De ulike kapitlene har kapittelansvarlige fra ulike deler av organisasjonen.
Prosesskoder brukes både ved anleggsarbeider og drits- og vedlikeholdsarbeider. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>