Drammenbanen stenges tre døgn i juli

Den siste helgen i juli stenges Drammenbanen mellom Oslo S og Lysaker. Jernbaneverket skal gjøre forberedende arbeid for å øke kapasiteten på strekningen.

 

Jernbaneverket har det siste året arbeidet med kapasitetsøkende tiltak på strekningen Oslo S – Lysaker. Fra desember 2014 skal kapasiteten økes fra 19 til 24 rutegående tog per time på strekningen og prosjektet “Kapasitetsøkende tiltak” utfører arbeider for å oppnå dette.

Når prosjektet er ferdig vil de reisende kunne oppleve hyppigere avganger på Drammenbanen til og fra Oslo S, kortere (mer effektive) opphold på stasjonene Nationaltheatret og Skøyen, økt gjennomsnittshastighet samt sjeldnere stopp i påvente av grønt lys. I arbeidet inngår flytting av sporveksler og bygging eller flytting av flere signaler.
 
Prosjektet har ferdigstilt alle store og støyende arbeider, men det gjenstår noen mindre arbeider som montering av signaler, skilt og andre signaltekniske arbeider. Dette skal fullføres 25. til 28.juli.

Fra arbeidet på Skøyen i fjor sommer.


Flere tiltak for å bedre regulariteten
Men dette er ikke det eneste som skaI skje denne helgen. I alt 150 forskjellige tiltak skal utføres under de 71 timene. I tillegg til montering og testing av nye signaler, skal det byttes isolerte skjøter på Skøyen stasjon.

Isolerte skjøter er viktige for å fortelle toglederne hvor togene befinner seg på toglinja. Isolerte skjøter i skinnene avgrenser et område, såkalt sporfelt, på maksimum 1000 meter. Strøm mates inn fra signalanlegg og dersom skjøtene ikke stanser strømmen - for eksempel fordi det ligger metallspon over og strømmen ledes forbi, eller fordi isoleringen i skjøten svikter - oppstår «belegg». Belegg betyr på jernbanespråket at sporet er opptatt av tog.

Når strømmen ledes forbi en skinneskjøt som egent­lig skal være isolert, ser togleder et tog som ikke  finnes på sporet. Da kan det ikke gis kjøresignal til tog over det aktuelle sporfeltet, noe som fører til for sinkelser og i verste fall innstilte tog.
Bytting av  isolerte skjøter og utskifting av masse under skjøtene skal forebygge signalfeil.

Isolert skjøt. Foto: Tim Mitchley

I tillegg skal det utføres testing av togsignal og omkoding av baliser i Oslotunnelen, samt generisk vedlikehold. En balise er en del av et telekommunikasjonssystem og er plassert midt i et jernbanespor. Balisen sender informasjon om den kommende banestrekningen til mottagere på passerende tog.

Til slutt skal også gjøres etterarbeider og testing av branntiltak i Oslotunnelen. Ny brannvanns-ledning og nye røykvifter øker sikkerheten for passasjerene.

Full stans i togtrafikken
For å få til alt dette må togtrafikken stanses. Bruddet starter fredag 25.juli klokken 02:00 og går fram til mandag 28.juli klokka 01:00. I dette tidsrommet vil det ikke gå tog mellom Oslo S og Lysaker. NSB setter opp busser, men Nationaltheatret vil ikke bli betjent. Det betyr at reisende mellom Nationaltheatret og Oslo S må ta t-bane, trikk eller buss. Reisende mellom Skøyen og Nationaltheatret må ta rutebuss nr. 31 (Snarøya - Grorud).

I tidsrommet mellom ca. klokken 13:50 søndag 27. juli og mandag 28. juli kl. 01:00 stenges i tillegg Hovedbanen på strekningen Oslo S-Bryn. Romeriksporten er åpen for togtrafikk, men lokaltogene L12, L13 og L14 er erstattet med buss fram til Lillestrøm.

Les om hvordan trafikken avviikles på nettsidene til NSB og Flytoget.