Arbeidshelg på Vestfold- og Østfoldbanen

Helga 26.- 28. april skal det utføres arbeid på både Vestfold- og Østfoldbanen. Togene erstattes med buss mens Jernbaneverket og andre aktører utfører planlagt arbeid.

Vestfoldbanen

Fra lørdag 26. april klokken 01.00 til søndag 27. april klokken 07.00 stenges Vestfoldbanen mellom Drammen og Tønsberg, og det blir utført arbeidere flere steder langs den stengte strekningen.

Mellom Drammen og Kobbervik skal ca. 700 meter av skinnegangen byttes. Kontroll av kontaktledningsanlegget er blant arbeidene som skal utføres på Vestfold - og Østfoldbanen i helgen. Foto: Øystein Grue
Jernbaneverket skal også kontrollere kontaktledningsanlegget (kjørestrømmen) på strekningen Kobbervik – Holm og Nykirke - Tønsberg. På strekningen Kobbervik – Holm skal også linjegrøftene renskes denne helgen. Mellom Holm og Holmestrand prioriteres fjellsikring langs eksisterende spor.

Prosjekt Holm – Nykirke benytter muligheten til å utføre anleggsarbeider nær skinnegangen på Fegstad/Nykirke hvor det skal utføres masseutskifting for å klargjøre for nytt dobbeltspor. Andre arbeider som vil pågå i dette området er grøfting, rydding, fjellrensk og betongarbeider.
Litt lenger nord, i Almedalen, skal det utføres fjellrensk rundt portalen til rømningstunnelen som kommer ut der.

Østfoldbanen

Østfoldbanen stenges mellom Oslo S og Ski/Mysen fra lørdag 26. april kl. 05.00 til søndag 27. april kl. 13.00 og fra Moss til Halden fra lørdag 26. april kl. 05 til mandag 28. april kl. 03.00. Det vil pågå arbeider flere steder mens banen er stengt.

Oslo S. – Bekkelaget og Sole tunnel
På strekningen Oslo S.- Bekkelaget og i Sole tunnel mellom Ljan og Holmlia vil det i løpet av bruddet bli utført diverse arbeider i sporet.

Spydeberg og Mysen
Arbeidet med nytt signalsystem, ERTMS, fortsetter på Spydeberg og Mysen denne helgen.
På Spydeberg skal det rives et takutspring på et gammelt verksted. I tillegg skal det graves nye føringsveier langs sporet.

På Mysen skal det pågå flere arbeider denne helgen. Skinner skal flyttes, spor igjennom planovergang skal rives, føringsveier skal graves og det skal bores nye fundamenter for master til kjøreledningen. 

NB. Veien blir stengt i en kortere periode og vi ber publikum om å sjekke tidspunkt på lokale skilt.

Langhus-Ski stasjon
Jernbaneverket bygger nye spor for hensetting (parkering) av tog på den sydlige delen av Ski stasjon. Området med de nye sporene skal stå ferdig i løpet av høsten 2014 og gi plass til parkering av åtte lokaltogsett. Samtidig har vi startet forberedende arbeider til utbyggingen av Follobanen på stasjonsområdet og strekningen videre nordover til Langhus stasjon.

Til helga skal det bl.a. gjøres omlegginger av kontaktledningsanlegget. Arbeidene består av boring og nedsetting av fundamenter for midlertidige master, samt heising og montering av mastene. Disse arbeidene vil pågå inne på stasjonsområdet, samt langs linjen nordover til Kapelldammen.

I tillegg blir det noe anleggsarbeid i området ved lokstallen inne på stasjonen. Det blir dessuten arbeidet med montering av kabelkanaler langs linjen på strekningen mellom Ski og Langhus stasjoner.

Ski – Kambo/Moss
På strekningen mellom Ski og Kambo vil det foregå såkalt generisk kontroll av kontaktledningsanlegget. Ved Kambo skal det i tillegg skiftes ut tre sporkryss samt ledeskinner. I Mølleråsen tunnel litt lenger sør vil det pågå arbeid med å montere nødtelefoner. Ved Moss stasjon blir det også aktivitet i helga. Blant skal det foretas skinnebytte i spor 1 ved stasjonen. I tillegg asfaltarbeider ved søndre planovergang.

Moss-Fredrikstad
Mellom Haug og Råde sør for Moss vil det bli utført både spor- og vegarbeider i tilknytning planovergang på strekningen. Mellom Seut og Onsøy skal det gjennomføre en større jobb som består i å erstatte tre eksisterende stikkrenner under sporene med nye rør som har større dimensjon. Jobben utføres for Fredrikstad kommune og innebærer at om lag 30 meter av sporet må fjernes før fyllinga graves over. Når de nye rørene er på plass fylles massene tilbake slik at sporet kan reetableres og togtrafikken gjenopptas forbi bruddstedet.

Fredrikstad stasjon
Ved Fredrikstad stasjon vil det i løpet av helgen bli utført etterarbeider i tilknytning til de nye heisene ved stasjonen. Blant annet skal taket senkes. I tillegg vil det bli utført utvendig puss av ringmur samt malearbeider på takkonstruksjonen. På grunn av stort arbeidsomfang vil deler av arbeidene bli utført på natta.

“Nye” Greverud holdeplass.
I forbindelse med moderniseringen av Greverud holdeplass vil det bli utført arbeider på plattformen i hovedspor Ski-Oslo. Arbeidene omfatter blant annet utgraving for mastefundamenter, støpearbeider og montering av kabelkanaler. Deler av disse arbeidene vil bli utført som nattarbeider. Begge dager vil det på dagtid foregå betongsaging langs plattform i en lengde av ca. 100 meter.

Etter at arbeidshelga er over vil søndre del av plattformen være stengt for publikum, men 150 meter av plattformen vil til enhver tid være tilgjengelig for påstigning for reisende i retning Oslo.

Justering av spor
Både på østre og vestre linje vil det i løpet av helga bli utført arbeider med å justere sporet. Til dette formålet benyttes spesialmaskiner som sørger for å pakke/stabilisere sporet. Slik stabilisering er et viktig tiltak blant for å forebygge solslyng. Etter planen vil sporpakking foregå på østre linje på lørdag, mens vestre linje (strekningen Kambo-Seut + v/Prestebakke mellom Halden og Kornsjø) står for tur på søndag.