Tilrår 0-alternativet i Drammen inntil videre

Kvalitetssikringen av utredningen om nye godsterminal i Drammensområdet tilrår videre drift av dagens terminaler inntil videre fordi dette framstår som mest samfunnsøkonomisk lønnsomt.

 Sundland skiftestasjon i Drammen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Terramar og Oslo Economics har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet kvalitetssikret (KS1) Jernbaneverkets konseptvalgutredning (KVU) for godsterminal, sporarealer og sporkapasitet i Drammensområdet.
Kvalitetssikrerne konkluderer med at det ikke er et stort nok behov for økt kapasitet ved terminalene de nærmeste årene og tilrår å videreføre dagens drift inntil videre. -Det er heller ikke store behov for tekniske oppgraderinger ved terminalene på kort sikt, heter det i rapporten. -Inntil det foreligger en overordnet plan for terminalstrukturen i hele Østlandsområdet, synes nullaternativet ,(videreføring av dagens drift), å ivareta samfunnets behov i tilstrekkelig grad, står i det rapportens anbefaling.

Dersom det i fremtiden konkluderes med at det er behov for en ny terminal i Drammensområdet, anbefaler rapporten å følge Jernbaneverkets tilråding om å beholde Ryggkollen i Nedre Eiker som lokaliseringsalternativ for en kombi- og vognlastterminal, mens Skoger i Drammen anbefales beholdt som en alternativ lokalisering. Kopstad i Horten anbefales også beholdt som lokaliseringalternativ. Kopstad er den eneste godsterminal-plasseringen som får støtte fra  vertskommunene.

Godstrafikken i Drammensområdet er i dag fordelt på flere terminaler, Sundland, Nybyen, Holmen og Lierstranda.

Regjeringen varsler at den vil komme tilbake til denne saken i Nasjonal transportplan 2014-2023 som legges fram i april.

Green Cargo er blant selskapene som kjører daglige godstog til og fra Drammen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>