Økt aktivitet betyr også flere folk

Jernbaneverket har gjennom de siste ti årene økt bemanningen med om lag 1000 personer. –Årsaken til denne bemanningsøkningen er en stor økning i aktiviteten vår, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger. <strong> Foto: Øystein Grue </strong>
Den største økningen i antall ansatte har kommet innenfor Utbyggingsdivisjonen og årsaken er åpenbar, -nå bygges det mye mer jernbane, sier jernbanedirektøren.

Folk med høy kompetanse

 Økningen fordeler seg for det meste på planleggere, utredere og folk med høy kompetanse på prosjektstyring og kontraktsinngåelser. Fra å være en etat med få planer har vi blitt en etat det er stor etterspørsel etter planer fra. Vi har derfor vært nødt til å foreta en økning i våre funksjoner for å ivareta de oppgavene vi skal, sier Enger. Jernbanebudsjettene er omtrent doblet gjennom de siste årene og den delen av budsjettet som går til investeringer er tredoblet.

Vedlikehold

Jernbaneverket har omtrent samme antall ansatte innenfor drifts- og vedlikeholdsvirksomheten sin som for ti år siden. Vedlikeholdsaktiviteten vår har også økt betydelig og nådde et rekordhøyt nivå i 2010, blant annet som følge av det storstilte vedlikeholdsprosjektet i Oslo-området, men også som følge av en erkjennelse av at vi gjennom en årrekke hadde et for lavt nivå på dette. I 2011 ble det høye nivået i vedlikeholdet, inklusive Osloprosjektet, videreført. I 2012 ble det brukt mindre på vedlikehold enn i 2010 og 2011. - I 2013 er vedlikeholdsbudsjettet lavere enn de foregående årene, og jeg vil si at det er betydelig lavere enn hva som er ønskelig, sier jernbanedirektøren. - Dette har også ført til problemer for flere entreprenører innenfor jernbanevedlikehold, noe vi i Jernbaneverket beklager. – Vi vil etterstrebe en større forutsigbarhet på dette området framover, sier Enger.

Årsaker

-En av årsakene er at vi har vært nødt til å prioritere et høyere nivå innenfor områdene akutt feilretting, beredskap og snørydding. Det å holde togtrafikken i gang har tatt en større andel enn vi hadde regnet med og vi har vært nødt til å flytte penger fra planlagt vedlikehold til akutte feilrettinger. Vi må også erkjenne at vi i våre budsjettinnspill har undervurdert følgene av den økte aktiviteten vår. – Vi har vært nødt til å foreta en økning også innenfor administrasjon for å styrke økonomistyringen vår og for å ivareta sikkerhet og kvalitet, sier Enger.  I tillegg er det oppgaver innenfor planlegging og utvikling som har vært helt nødvendige å utføre i år.

I den kommende Nasjonale transportplanen er det lagt opp til en stor økning i vedlikeholdsinnsatsen, spesielt utover i perioden, sier jernbanedirektøren. – I vårt innspill til NTP, ble drift og vedlikehold av det eksisterende jernbanenettet prioritert svært høyt, det er noe vil fortsette med når vi nå lager handlingsprogrammet vårt for de kommende årene.

Entreprenører på sporet

Jernbaneverket setter om lag 70 prosent av fornyelsene av det eksisterende banenettet ut på anbud. I Osloområdet er denne andelen på om lag 80 prosent. I fjor ble 91,6 prosent av byggearbeidene, dvs nyanleggene, på det norske jernbanenettet utført av private firmaer. 39 prosent av forebyggende vedlikehold og 13 prosent av korrektivt vedlikehold (akutt feilretting) ble utført av private.

Administrasjon

Om lag ti prosent av de nye årsverkene i Jernbaneverket har kommet innenfor administrative oppgaver. – Selv om vi ligger på omtrent samme andel ansatte i administrative funksjoner som tidligere, så vil vi bli i stand til å ta ut en del stordriftsfordeler på dette området framover, slik at denne andelen ventelig vil synke noe i de nærmeste årene, sier jernbanedirektøren.

Gode planer

Det ligger jo an til en gledelig og formidabel økning i jernbaneinvesteringene også de neste årene og da må vi ha gode planer for hvordan vi skal gjøre dette. –Et av våre hovedproblemer har vært mangel på planer, nå gjør vi noe med dette og vi trenger dyktige og komptente folk innenfor alle disse fagområdene, sier Elisabeth Enger.