Ni av ti tog i rute i 2012

Togtrafikken i Noreg oppnådde ei klår betring i punktlegskapen i fjor. 91,2 prosent av persontoga var i rute i 2012. – Vi er på rett spor med systematisk satsing på vedlikehald og fornying, og godt og konstruktivt samarbeid med togselskapa, seier trafikkdirektør Bjørn Kristiansen i Jernbaneverket.

 Punktligheten i togtrafikken ble kraftig bedret i 2012.
Det er mange år siden sist punktligheten i togtrafikken her i landet har vært like bra som i 2012. Gjennom de siste årene er det gjennomført en rekke tiltak for å få togene mer i rute, en satsing som har gitt gode resultater så langt.
 – Vi er fornøyde med at vi i fjor nådde målet om 90 % av togene rute for første gang siden 2005, sier Bjørn Kristiansen. Styrkingen av vedlikeholdet og fornyelsen, ikke minst i Oslo-området, har vært viktig for å snu en negativ utvikling. NSBs og de andre togselskapenes aktive punktlighetsarbeid har også i høy grad gitt resultater. Årsaken til forsinkelser følges opp, vintervedlikeholdet er styrket både når det gjelder tog og infrastruktur, og satsingen på effektive stasjonsopphold  har gitt resultater.
Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen i Jernbaneverket. <strong> Foto: Hilde Lillejord </strong>

96,8% innenfor 10 minutter

Gledelig er det også at de store forsinkelsene har blitt færre. Hvis målet for punktlighet hadde vært 10 minutter istedenfor 4 eller 6 minutter, ville punktligheten for alle persontog vært 96,8 %.

 – Vi har likevel fortsatt et betydelig etterslep å ta igjen før vi har en god nok jernbane, det ligger betydelige utfordringer foran oss, sier trafikkdirektøren. For å løse dette må vi fortsatt prioritere vedlikehold og det må bygges ut mer kapasitet i nettet.  Jernbaneverket har parallelt med satsingen på vedlikehold også gjennomført en stor oppgradering av informasjonssystemene for togpassasjerene. Det er i stort omfang bygd ut monitorer med sanntidsinformasjon, bedre høyttalersystemer og mobile informasjonstjenester som gjør det enklere å få oversikt over togtrafikken. 

I godstrafikken var det også en klar forbedring i punktligheten i fjor. Det største godstogselskapet, CargoNet, hadde i fjor en punktlighet på  81%, med en leveringspunktlighet på 91,1 prosent innenfor 15 minutter.

Punktlighetstall 2009-2012 (i prosent)

2009

2010

2011

2012

Alle persontog

86,6

85,5

88,6

91,2

Flytoget

94,3

92,0

94,3

95,8

 Et tog regnes som i rute dersom det ankommer endestasjonen innenfor en margin på tre minutter og 59 sekunder. For langdistansetog er denne marginen fem minutter og 59 sekunder. Målsettingen for persontog er at 90% av togene skal nå endestasjonen i rute, mens målet for Flytoget er 95%.