NTP: Intercity på Østlandet

på Østlandet. Regjeringen legger opp til dobbeltspor til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg innen 2024. Jernbaneverket er klare til å starte det store arbeidet med å videreføre intercityutbyggingen.

Intercitytog i Larvik. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 
Det pågår store dobbeltsporutbygginger på både Vestfold- og Dovrebanen, mens Oslo – Ski (Follobanen) nærmer seg byggestart. De parsellene som nå er under bygginger er Langset – Kleverud på Dovrebanen langs Mjøsa, Holm – Holmestrand – Nykirke på Vestfoldbanen og den nye banen med kraftig innkorting av strekningen Larvik (Farriseidet) – Porsgrunn.

Med sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP)  2014 – 2023 legger regjeringen opp til å sikre full framdrift på disse prosjektene og for Follobanen. I tillegg kommer alle de mellomliggende og gjenværende delstrekningene som skal til for å få dobbeltspor fram til Fredrikstad, Hamar og Tønsberg innen 2024. Innen 2026 skal dobbeltsporet etter planen gå fram til Sarpsborg på Østfoldbanen.

Til sammen legges det opp til å investere ca 73 milliarder kroner i intercityområdet fram til 2026.

Disse utbyggingene skal gjøre det mulig med halvtimesfrekvenser i hele driftsdøgnet i det indre intercityområdet og fra 2026 helt ut til Sarpsborg og Skien. I rushtidene skal det kunne kjøres enda hyppigere avganger.

Utbyggingen skal skje trinnvis og hovedprinsippet er å bygge ut strekninger med størst nytte først slik at en kan ta ut en gradvis effekt fram til strekningene er fullt utbygget.
For å få alle strekningene byggeklare settes det av vel 1,6 milliarder til utarbeidelse av alle planene helt ned til byggeplannivå. Regjeringen varsler også at den har ambisjon om å videreføre intercityutbyggingen med dobbeltspor helt ut til Halden, Skien og Lillehammer innen 2030.