Havarikommisjonen: Musikk + planovergang = farlig

I 2012 skjedde det to nestenulykker ved nå nedlagte Evja planovergang i Mjøndalen. Nå tilrår Havarikommisjonen holdningskampanjer mot ørepropper.

Carin Pettersson har ansvar for holdningsskapende arbeid, Foto: Jernbaneverket.Havarikommisjonen peker på at bruk av musikk på øret er et økende problem i trafikkbildet generelt, og at dette var en medvirkende årsak til nestenulykken på Evja planovergang i Mjøndalen i august 2012. Derfor ber de Jernbanetilsynet tilrå Jernbaneverket om å vurdere holdningskampanjer. Målet for kampanjen skal være å bevisstgjøre brukerne om farene ved å blokkere hørselen i trafikken.

Kommunikasjonsrådgiver Carin Pettersson i Jernbaneverket har siden april 2012 jobbet heltid med holdningsskapende arbeid:
– Riktig adferd ved planoverganger er viktig for oss, og vi har valgt barn og unge som vår viktigste målgruppe, sier hun. - Ved skole – og barnehagebesøk opplever vi at barn og unge både kan og vil gi gode holdninger videre til sin familie. I Mjøndalen har vi hatt skolebesøk på ungdomskolen og i barnehager i etterkant av nestenulykkene.

For de minste barna har Pettersson utviklet historien om Løven Lukas. Ved lesestund og samtale om lokomotivførerløven som er så redd for å kjøre på noen med toget, lærer barna at ved planovergangen må du stoppe, se og lytte før du kan krysse jernbaneskinnene.

- Løven Lukas er hittil sendt ut til barnehager i 2500 eksemplarer. Historien er enkel slik at ansatte i barnehagen kan gjennomføre opplegget, men Jernbaneverket kommer gjerne på besøk for å fortelle også, smiler hun.

Evja oppfylte krav til sikt og skilting
Undersøkelsen fra Statens Havarikommisjon viser at Evja planovergang var etter forskriftene.  I rapporten fremgår det at skiltingen ved planovergangen var korrekt og at kravene til sikt i alle retninger var innfridd. Lokfører har også forskriftsmessig tutet og gitt signal om at tog kommer. Planovergangen ble nedlagt mai 2013.

Havarikommisjonen understreker at det er viktig å være oppmerksom med alle sanser i trafikken, både ved kryssing av planoverganger på jernbanen, fotgjengerfelt, trikkelinjer og øvrige trafikanter. De skriver at ”hørselen er en viktig sans for å oppfatte det vi ikke automatisk ser i synsfeltet. Når denne blir «blokkert» har vi bare synet som kan gjøre oss oppmerksom på farer.”

- VI er helt enige i denne vurderingen, og derfor ønsker vi et tettere samarbeid med kollektivtrafikken og veimyndighetene for å få et økt trykk, sier Pettersson. – Holdninger til trafikksikkerhet er ikke noe som gjelder enten jernbanen eller veien. Det gjelder faktisk dine valg om din egen, personlige sikkerhet.