Forsterkning av jernbanefyllinger på Nordlands- og Dovrebanen

Jernbaneverket er i gang med å kartlegge de mest utsatte jernbanefyllingene på Nordlands- og Dovrebanen. Arbeider med forsterkning er satt i gang og flere kommer til i løpet av året.

Her pågår forsterkning av en jernbanefylling ved Finneidfjord sør for Mo i Rana. <strong> Foto: Magne Martinsen </strong> 
Både Nordlandsbanen og Dovrebanen er på enkelte partier bygget med fyllinger av såkalte løsmasser. Den gang banene ble bygget måtte man bruke de massene som var på stedet der banen skulle fram. I dag bygges slike fyllinger av sprengstein som har en helt annen stabilitet og dreneringsevne.

De siste årene har det skjedd flere ras og utglidninger som følge av for stort vanntrykk mot løsmassefyllinger. Jernbaneverket har et beredskapsopplegg for å trygge trafikken, og eventuelt stoppe den, ved værsituasjoner som kan føre til ustabile grunnforhold. Samtidig har det pågått et stort kartleggingsarbeid for å lage planer for å forsterke og gjøre de utsatte strekningene mer robuste. – På Nordlandsbanen har vi gjennom flere år arbeidet med dreneringstiltak og forsterkningstiltak basert på den omfattende kunnskapen og erfaringen som våre oppsynsmenn har, sier banesjef Kristine Jessen.

100 verste

 – Basert på erfaringer og på kartleggingene er vi nå i gang med å utbedre de 100 mest utsatte stedene, forteller Silje Skarsten som er Nordlandsbanens representant i Jernbaneverkets rasutvalg. Dette gjøres ved å skifte ut og legge nye og større stikkrenner under fyllingene og ved i tillegg å forsterke flere av dem med sprengstein.
På Dovrebanen skal det i år settes i gang underbygningstiltak i Soknedalen på strekningen der det gikk et omfattende ras våren 2012. Kartleggingen av ras- og utglidningsfare på strekningen var påbegynt før raset gikk i mars i fjor, men hendelsen har ført til større oppmerksomhet på denne delen av banen. Det er laget en omfattende kartleggingsrapport som ligger til grunn for de kommende arbeidene i Soknedalen.  Tiltakene som vil omfatte sideterreng, fyllinger dreneringsveier og stikkrenner.

Jernbaneverket legger opp til å videreføre arbeidet med å gjøre banene i stand til å tåle mer av ekstreme værforhold gjennom flere år framover.

Storemengder sprengstein går med for gjøre fyllingen mer robust. Samtidig legges det inn større stikkrenner. <strong> Foto: Magne Martinsen </strong>