Fem firmaer skal utføre usikkerhetsanalyser

Jernbaneverket har inngått parallelle rammeavtaler for gjennomføring av usikkerhetsanalyser med fem velrenommérte og erfarne leverandører.

Firmaene det er inngått avtale med er Metier AS, Terramar AS, Dovre Group AS, Faveo AS og Prokonsult AS. Avtalen gjelder for to år med opsjon på ytterligere to års forlengelse.
 
Hensikten med usikkerhetsanalysene er å utføre kvalitetssikring av prosjektenes mulighet til å nå sine resultatmål, effektmål og samfunnsmål, samt å gi anbefalinger til prosjektenes økonomiske styringsmål.

Jernbaneverket har, sammen med prosjektmiljøer hos de store byggherrene og akademia i Norge og internasjonalt, utviklet en metode for å utføre slike analyser. Denne skal også bidra til å forberede prosjektene på den eksterne kvalitetssikring som Finansdepartementet krever for investeringsprosjekter over en viss størrelse.

– Analysene utføres både ved faseoverganger hvor det skal tas beslutning om videreføring av prosjektene, og ellers ved behov underveis i prosjektene, forteller Runar Gravdal som er fagsjef for usikkerhetsstyring og analyser. 
– Disse analysene gjøres i tillegg til ekstern kvalitetssikring som KS1 og KS2, og i samspill med prosjektenes interne usikkerhets-/risikostyring.
 
Fem firmaer med mye erfaring
Tre av firmaene det er inngått avtale med, Metier, Faveo og Prokonsult, har arbeidet for Jernbaneverket de siste fire årene. Dovre og Terramar er nye samarbeidspartnere. Svært mange av konsulentene som arbeider i disse selskapene har lang erfaring med Finansdepartementets kvalitetssikringsprosesser. I tillegg har mange av dem arbeidet med usikkerhetsanalyser i Jernbaneverket og hos andre byggherreorganisasjoner i mange år.
 
Avtalen har en antatt total verdi på ca. 60 millioner kroner.

Kontrakt er inngått. F.V: Runar Gravdal (JBV), Erling Hjallen (Prokonsult), Per Christian Randgard (Faveo), Per Aspmyr (JBV), Øyvinn Høie (Metier), Terje Holen (JBV), Ann Karin Thorsrud (JBV), Olav Aarrestad (Terramar) og Thorleif Sunde (Dovre Group).