EU vil åpne for konkurranse i persontrafikken

EU-kommisjonen har vedtatt den såkalte Jernbanepakke 4, som åpner for konkurranse i persontrafikken og krever tydeligere skille mellom togselskap og den som forvalter infrastrukturen.

EUs Jernbanepakke 4 skal i følge kommisjonen bidra til å styrke jernbanen som transportform ved å gjøre den mer effektiv, få reduserte kostnader og bedre tjenester. EU-kommisjonens vedtatte forslag skal nå godkjennes i Europaparlamentet og Rådet før det gjøres gyldig, og dette vil også omfatte Norge som EØS-medlem.

Endringene skal gjelde fra desember 2019 og vil i hovedsak omfatte fire områder:

Felles godkjenninger

EU vil at det skal bli enklere for nye operatører å komme inn på markedet. For å oppnå dette skal Det europeiske jernbanebyråets (ERAs) ansvarsområde utvides til å omfatte godkjenning av selskapenes sikkerhetssertifikater og togmateriell. Disse vil da gjelde i hele EU/EØS-området. Disse endringene er beregnet å kunne redusere selskapenes kostnader og tidsbruk i godkjenningsprosessen med 20 % eller 500 millioner Euro innen 2025.

Konkurranse i persontrafikken

EU vil åpne de nasjonale persontrafikkmarkedene fra desember 2019. Togselskapene vil da kunne tilby sine tjenester i alle medlemslandene. Dette skal både omfatte konkurranse om trafikk satt ut på anbud (offentlig kjøpt trafikk) og konkurrerende kommersiell togtrafikk. I dag er om lag 90% av togtrafikken i EU basert på offentlig kjøp. Forslaget skal ifølge kommisjonen gi bedre tjenester, flere valgmuligheter og lavere kostnader. I dag er det bare Sverige og Storbritannia som har gjennomført en fullstendig åpning av persontrafikkmarkedet. Tyskland, Italia, Østerrike, Tsjekkia og Nederland har innført en begrenset åpning. EU-kommisjonen skriver at dette har ført til økt passasjertilfredshet og besparelser på 20 -30 % som kan gjeninvesteres for å bedre togtjenestene.

Infrastrukturforvaltere

EU vil at infrastrukturforvalternes (‘jernbaneverkenes’) rolle skal styrkes for å sikre like vilkår for konkurranse. Infrastrukturforvalterne skal ifølge kommisjonen kontrollere alle funksjoner som er sentrale for jernbanenettet, blant annet planlegging av investeringer i nye baner, daglig drift og vedlikehold og fastlegging av ruteplaner. Forvalterne skal være operasjonelt og finansielt uavhengige av togselskapene for å sikre likebehandling. Det kan likevel godtas en såkalt ‘holdingstruktur’ dersom infrastrukturforvalteren er fullstendig adskilt fra togselskapet både finansielt, juridisk og operasjonelt. I slike tilfeller må dette forelegges EU-kommisjonen for godkjenning. 

Arbeidskraft

I løpet av de neste ti årene vil nesten en tredel av dagens jernbaneansatte i Europa bli pensjonister. EU-kommisjonen mener at erfaringene fra de landene der markedet er åpnet for konkurranse viser at dette også har gitt  nye og bedre stillinger for jernbanens ansatte. De enkelte landene vil etter EUs forskrifter få mulighet til beskytte jernbanens ansatte ved å kreve at nye selskaper for å vinne anbud også må ta over de ansatte fra den forrige operatøren. Dette vil gå lenger enn de generelle kravene som gjelder ved virksomhetsoverdragelse, skriver kommisjonen.

Tiltakene i Jernbanepakke 4 er i følge EU nødvendige for at jernbanen skal kunne fortsette å spille en sentral rolle i det europeiske transportsystemet. I flere land opplever jernbanen nå en stagnasjon, mens transportutfordringene i Europa bare øker.