E6 og Nordlandsbanen Stjørdal - Åsen, forslag til felles planprogram

Jernbaneverket og Statens vegvesen har utarbeidet et felles Planprogram for utvikling av jernbanen og E6 mellom Stjørdal og Åsen i kommunene Stjørdal og Leavnger. I planprogrammet beskrives mulige løsninger for delstrekningene, konsekvenser som skal utredes, tilhørende planprosess og framdriftsplan. Som del av utredningsarbeidet inngår medvirkning i planleggingen gjennom høringer og konkrete innspill.

Nordlandsbanen ved Langstein. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Statens vegvesen og Jernbaneverket er tiltakshavere for planleggingen og kommunene er planmyndighet.
I henhold til regjeringens Nasjonale transportplan (NTP) 2014 – 2023 kan det forventes bygging av ny E6 på strekningen fra 2018. I NTP er det fram til 2023 avsatt midler til elektrifisering og noe utbedring av eksisterende bane, men ikke til nytt jernbanespor. Det kan derfor bli aktuelt at hver etat utarbeider separate kommunedelplaner. Det vil fortsatt være samarbeid om relevante tema slik at utredningen for veg ikke
forsinkes, og at nødvendig koordinering mellom veg- og jernbanetiltak ivaretas.

Prosjektet er ett av flere delprosjekt som er satt i gang som følge av godkjent Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsning veg/bane Trondheim – Steinkjer.
I henhold til plan og bygningslovens Kapittel 4, § 4.2, skal det utarbeides konsekvensutredning for tiltaket.

Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2009 legges til grunn for arbeidet.
Planprogrammet gir en orientering om det forestående plan- og utredningsarbeidet, og påfølgende kommunedelplaner med konsekvensutredning skal utarbeides med bakgrunn i fastsatt planprogram.

Eventuelle spørsmål til planprogrammet kan rettes til:
Jernbaneverket, Plan og utvikling Nord
v/ Tor Johan Nicolaisen
E-post: Tor.Nicolaisen@jbv.no
Tlf. 995 36 073