Arbeidshelg på flere banestrekninger i helga

Jernbaneverket utfører planlagte arbeider på Drammenbanen, Oslo S, Østfoldbanen, Gjøvikbanen, Alnabru, Sørlandsbanen og Jærbanen førstkommende helg.

I helgen skal Jernbaneverket blant annet heise inn en bro på Råde stasjon. Bildet viser bærekonstruksjoner for heishus. Foto: Jan Ole Enlid

For informasjon om trafikkavviklingen se NSBs og Flytogets nettsider.

Drammenbanen
I forbindelse med innføring av automatisk hastighetsovervåking  (FATC) på Drammenbanen blir det foretatt gravearbeid ved og under sporene ved Huseby og på Brakerøya. Ved Brakerøya stasjon vil arbeidet starte lørdag 27.april kl. 13:00 og avsluttes dagen etter klokka 12:45.

Ved Huseby vil arbeidet starte lørdag 27.april ca. kl. 13:00 og avsluttes ca. kl. 20:00. Søndag 28.april vil arbeidet starte kl. 08:00 og avsluttes kl.13:00

Follobanen
Follobaneprosjektet skal arbeide ved Middelalderparken/Klypen, Loenga og på Sjursøya kommende helg. Hensikten med arbeidene er å forberede byggingen av Follobanen, det planlagte dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski som i samspill med Østfoldbanen skal gi en ny hverdag for togpassasjerene til og fra Oslo S.

Det skal være arbeider hele døgnet fra og med lørdag 27. april kl. 00:45 til og med søndag 28. april kl. 12:45. Jernbaneverket skal i denne perioden utføre mindre gravearbeider langs jernbanesporene ved Middelalderparken/Klypen, på Loenga og langs Østfoldbanen ved Sjursøya. I tillegg skal det bores rør (pæler) ned til grunnfjell på Loenga.

Gravearbeidene vil bare være på dagtid, men pælearbeidene vil vare hele døgnet. Dessverre vil dette arbeidet gi noe støy, men det er ikke forventet at det skal forstyrre nattesøvnen i vesentlig grad. Innsovningsperioden mellom kl. 23.00 og kl. 01.00 vil bli respektert. Jernbaneverket har som mål å gjøre arbeidene så skånsomt som mulig for omgivelsene.

Østfoldbanen
Det skal gjøres omfattende arbeider på Østfoldbanen denne helgen, og både Østre og Vestre linje er stengt fra lørdag 27. april kl. 01:10 til søndag 28. april kl. 13:40.

På hele Østre linje skal vi kontrollere stikkrenner og kjøreledningen. I tillegg skal det installeres nytt bomanlegg ved planovergangen på Drømtorp. Disse arbeidene kan du lese mer om på Jernbaneverkets nettsider. Jernbaneverket kontrollerer også sikringsanlegget for signal mellom Kolbotn og Ski. I tillegg benytter Statens Vegvesen den togfrie perioden til å gjøre arbeider ved Sørenga.

På Vestby stasjon har det vært setningsproblemer, så her skal det gjøres testboringer. - Til nå har vi bygget opp sporet fra undersiden med pukk. Dette er imidlertid ingen god løsning på sikt. Hvis vi bygger opp sporet for mye blir det sårbart for store nedbørsmengder, som i sin tur kan føre til ras. Dette ønsker vi å forebygge, så derfor tester vi grunnen for å se om vi kan sprøyte inn betong for å få sporet til å stabilisere seg, forklarer sporkoordinator Børre Karlsen. På Vestby skal det også byttes et sporkryss i en sporveksel.

Ved Moss stasjon skal Jernbaneverket beskjære noen trær, som nesten har vokst inn over kjøreledningen. Mellom Dilling og Råde skal det også gjøres kontroll av sporfeltreleer. Dette er sensorer langs sporet, som gjør at det er mulig for togleder å se hvor toget befinner seg på linjen.

Mellom Råde og Haug skal signalanlegget kontrolleres. På Fredrikstad stasjon skal en sporveksel kontrolleres og sjekkes for slitasje, mens det på Sarpsborg stasjon skal gjøres sjekk på signaler og drivmaskiner. I tillegg benytter Mesta den togfrie perioden til å gjøre arbeider på Sandesund bru.

I tillegg til disse arbeidene skal også Veidekke fortsette arbeidet med fjellrensk. Arbeidet har pågått på hele strekningen fra Moss til Halden, og går nå videre fra Halden mot Kornsjø. Da sjekkes det først for steder der det er fare for at steiner kan rase ut, og der det er behov for det vil det bli gått inn og sikret med bolter.  

Råde stasjon
Jernbaneverket skal montere bru over sporene på Råde stasjon. Løfteoperasjonen starter natt til lørdag og monteringen vil pågå fram til søndag ettermiddag klokka 13.00. Brua over sporene er en vesentlig del av oppgraderingen av Råde stasjon som nå blir universelt utformet med oppgraderte plattformer, heis- og trappehus og bru over sporene.

I tillegg skal det gjøres sporarbeider på Råde stasjon.

Ski
Jernbaneverket bygger nye spor for parkering av tog på den sydlige delen av Ski stasjon. Området med de nye sporene skal stå ferdig sommeren 2014 og gi plass til parkering av åtte lokaltogsett. Som et ledd i dette prosjektet skal det denne helga blant annet jobbes med ombygging av anlegget for togenes kjørestrøm (kontaktledningen), samt omlegging av diverse kabler på stasjonsområdet.

Gjøvikbanen
Natt til mandag 29. april skal det foretas nødvendig vedlikehold på skinnegangen mellom gamle Harestua stasjon og Furumo holdeplass. Justeringen, som foretas med en skinnegående pakkemaskin, retter opp vindskjevheter og ujevnheter i sporet. Arbeidene starter ca. kl. 23:30 søndag kveld.

Alnabru
På Alnabru skal Jernbaneverket bytte en sporveksel. – Sporvekselen begynner å bli slitt, og den er helt sentral for at trafikken på Alnabru skal gå som normalt. Hvis den hadde begynt å slå seg vrang, ville dette fått  store konsekvenser for godstrafikken, sier sporkoordinator Børre Karlsen.

Arbeidet vil ikke få noen direkte konsekvenser for godstrafikken.

Sørlands- og Jærbanen
Til helgen skal det byttes en sporveksel på Hellvik stasjon. Det medfører at det vil være stengt mellom Ogna og Helleland fra lørdag kl. 19:20 til søndag kl. 16:10. Lokaltog erstattes med buss på strekningen Ogna – Egersund, mens regiontogene erstattes med buss på strekningen Stavanger - Moi.

Kontaktpersoner
Alnabru og Østfoldbanen: kommunikasjonsrådgiver Randi Margrete Nedresæter Folke-Olsen (tlf. 400 06 200).
Drammenbanen: kommunikasjonsrådgiver Torgald Sørli (tlf. 472 39 469).
Follobanen: kommunikasjonsrådgiver Gunnar Børseth (tlf. 906 38 626).
Gjøvikbanen: kommunikasjonsrådgiver Britt Wang (tlf. 909 67 429).
Råde stasjon: kommunikasjonsrådgiver Jan Ole Enlid (tlf. 906 89 576).
Sørlands- og Jærbanen: prosjektleder Johnny R. Kristiansen (tlf. 916 59 936).