Arbeidshelg for en bedre jernbane

Til helgen skal Jernbaneverket stenge flere jernbanestrekninger for å utføre planlagte anleggsarbeider. Dette vil gi en mer robust jernbane og færre forsinkelser for togpassasjerer.

For informasjon om alternativ transport se nettsidene til NSB og Flytoget.

Fra og med fredag 24. mai kl. 23.20 til søndag 26. mai kl. 14.15 skal følgende arbeider utføres på jernbanen:

Østfoldbanen (Oslo-Ski/Ås/Vestby/Mysen)
Mellom Myrvoll og Kolbotn skal Jernbaneverket jobbe med signalanlegget. Arbeidene foregår innendørs og skal ikke forstyrre naboene.

På Ski stasjon bygges det nye spor for hensetting (parkering) av tog på den sydlige delen av stasjonen. Området med de nye sporene skal stå ferdig sommeren 2014 og gi plass til parkering av åtte lokaltogsett.

Som et ledd i dette prosjektet skal det denne helgen blant annet jobbes med ombygging av anlegget for togenes kjørestrøm (kontaktledningen), samt omlegging av diverse kabler på stasjonsområdet.

Det er også planlagt vedlikeholdsarbeider på strekningene Ski-Ås/Vestby/Mysen.

Oslo-LillestrømHelgen 24.-26. mai skal flere jernbanestrekninger stenges for togtrafikk. Arbeidene som skal utføres i stengeperioden vil gi en mer robust jernbane og færre forsinkelser. Foto: Harry Korslund
På Lørenskog stasjon foregår det store løft nattestid, og denne helga blir nytt heishus og plattformtak heist inn på plattformen. Det vakre plattformtaket har vært på rehabilitering siden høsten 2012, og det er nå klart for å løftes tilbake på stasjonen.  Heisen på Lørenskog har gitt en ustabil driftssituasjon i flere år.

- Prosjektering av en ny, fullgod heisløsning har tatt litt tid, men til sommeren skal endelig ny heis være ferdigstilt, sier prosjektleder Vidar Iversen.  - Heisen vil koste cirka 3 millioner, mens takrehabiliteringen har kostet rundt 1,5 millioner. I forbindelse med arbeidene blir parkeringsplassen nærmest plattformen stengt i helgen.

Staten vegvesen skal jobbe på to bruer som går over jernbanen mens togene står, henholdsvis ved Bryn og ved Høybråten.

Svillebytte og nedleggelse av planovergang på Sørlandsbanen
Mellom Drammen og Kongsberg jobber Jernbaneverket fra lørdag 25. mai kl. 03.00 til søndag 26. mai kl. 14.15. Utskifting av sviller mellom Krekling og Skollenborg fortsetter i helga. Her bytter Jernbaneverket denne våren ut 6,7 km skinner til en kostnad av cirka 12 millioner. I tillegg skal det byttes skinner på et mindre parti på 240 meter mellom Kongsberg og Skollenborg i løpet av helga. Det skal også foregå arbeid på kontaktledningen mellom Drammen og Gulskogen.

Den 25. mai blir Evja planovergang gjerdet inn. –Den offisielle nedleggelsen skjer 28. mai kl. 12.00, forteller sikkerhetsrådgiver Ove Knutsen. –Fra dette tidspunktet vil ikke togene lenger tute ved Evja.

Planovergangen ved Evja har vært tilgjengelig for myke trafikanter, og den har vært sikret med en enkel båsgrind. At togene ikke tuter regelmessig vil antagelig de nærmeste naboene sette pris på, men det blir nå litt lenger å gå for å krysse linja:
- Alternativet for fotgjengere og syklister blir nå overgangsbrua ved Mjøndalen stasjon, sier Knutsen.

Det vil også foregå arbeider ved planovergangen på Daler. Her skal slitne sviller og skinner byttes ut. Statens vegvesen benytter seg også av at togene ikke kjører, og utfører grunnboringer for ny E134 ved Kongsberg stasjon.

Follobanen forbereder ved Oslo S
Follobaneprosjektet skal arbeide ved Middelalderparken, Loenga og på Sjursøya kommende helg. Hensikten med arbeidene er å forberede bygging av Follobanen, det planlagte dobbeltsporet mellom Oslo og Ski.

Det skal være arbeider hele døgnet fra og med lørdag 27. april kl. 00:45 til og med søndag 28. april kl. 12.45. – Vi skal gjennomføre mindre gravearbeider langs jernbanesporene ved Middelalderparken/Klypen, på Loenga og langs Østfoldbanen ved Sjursøya. I tillegg skal vi bore stålrør ned til fjell ved Sjursøya, sier Gunnar Børseth, kommunikasjonsrådgiver på Follobanen.

Arbeidene vil også pågå på nattetid og dessverre vil det bli noe støy. Ifølge Børseth er det ikke forventet at det skal forstyrre nattesøvnen. Innsovningsperioden mellom kl. 23.00 og kl. 01.00 vil bli respektert. Jernbaneverket har som mål å gjøre arbeidene så skånsomt som mulig for omgivelsene.

Hanaborg holdeplass
Arbeidene på Hanaborg holdeplass pågår nå for fullt med god framdrift. På Hanaborg skal helgens trafikkbrudd benyttes til blant annet nødvendige arbeider på den nye adkomstveien ned fra Nordal Griegs vei. Dette er arbeider som krever ekstra sikkerhetstiltak og må derfor utføres når det er lite eller ingen trafikk i sporet.

På nordsiden av holdeplassen skal det graves for bygging av trapp ned til plattformen og renskes i skråningen fra anleggsveien og ned til sporet. I tillegg skal det males varsellinjer på plattformen. Det blir arbeider med gravemaskin og utkjøring av masser med lastebiler. Noe pigging kan forekomme på lørdag dersom det påtreffes fjell.

På sydsiden av holdeplassen skal entreprenøren grave både nye fundamenter for ny belysning og grøfter for trekkerør. Her vil det benyttes en mindre gravemaskin. Det kan bli noe støy fra montasjen av fundamenter. Også her kan det bli noe pigging dersom det påtreffes fjell der fundamentene skal stå.

Steinkjer-Bodø
Langs Nordlandsbanen vil det også være mye aktivitet i løpet av helgen. Nye jernbanebruer skal etableres mellom Stod og Starrgrasmyra, og mellom Starrgrasmyra og Snåsa. Ved holdeplassene Namsskogan og Trofors skal det legges inn nye sporveksler, og ballastpukken under skal deretter pakkes.

‘Pakking’ av jernbanesporet er en støytende operasjon som utføres ved bruk av et flere hundre meter langt arbeidstog. Dette gjøres for å stabilisere pukksteinen skinnegangen hviler på, og det gir både en sikrere jernbane og høyere kjørekomfort. Til helgen skal dette arbeidstoget tas i bruk også på strekningen Namsskogan-Trofors.

Fjellsikringsarbeid skal utføres mellom Skonseng og Ørtfjell og mellom Lønsdal og Fauske. Samt skal ny ballastpukk kjøres inn og tømmes langs strekningen Mosjøen-Bjerka.

Trondheim-Steinkjer og Meråkerbanen
Sviller og skinner skal skiftes ut på strekningen Stavne-Leangenbanen. Per dags dato kjøres det kun lokomotiver og arbeidstog på Leangensiden av tunellen. Men nye sviller og skinner muliggjør kjøring av flere typer tog. Ved Levanger bru skal Jernbaneverket skifte ut gamle sviller.

På Meråkerbanen har store vannmengder skapt behov for flere vedlikeholdsarbeider på jernbanen.

Kontaktpersoner i Jernbaneverket:
Oslo-Lillestrøm, Østfoldbanen og Sørlandsbanen: Trude Isaksen - 916 56 273
Follobanen: Gunnar Børseth - 906 38 626
Hanaborg holdeplass: Jan Ole Enlid - 90 68 95 76