Varslingstider ved ulykken i Vestfold

Det er i media i dag skapt usikkerhet om når Jernbaneverket varslet redningsetatene etter avsporingen ved Nykirke onsdag. Kilden til disse spekulasjonene er aftenposten.no, som før publisering ble gjort kjent med klokkeslettet for kontakt med redningsetatene og at varslingen skjedde umiddelbart.

Avsporingsindikator ble utløst onsdag kl. 10.31.21. På det tidspunktet visste ikke Jernbaneverkets togleder noe om hendelsen. For å søke nærmere indikasjon ble det sist passerende toget kontaktet på jernbanens eget nødnett, GSM-R, som gikk til lokfører.

Da det ikke var noe svar å få der - av årsaker vi i ettertid kjenner - ble nummeret  til privat mobiltelefon til en person i toget funnet fram. Først da ble togleder klar over hva som hadde skjedd.

Redningsetatene ble oppringt kl. 10.35, altså umiddelbart etter at togleder fikk bekreftet avsporingen. Alle samtaler som foretas av togleder blir tatt opp på lydbånd og klokkeslett lagres. Ettersom oppringingen ble foretatt fra Drammen, gikk samtalen til redningsetatene i Drammen som satte over til AMK-sentralen i Tønsberg. Det ble da poengtert at dette var en trippelvarsling (politi, ambulanse, brann- og redningstjeneste).

Tilgjengeligheten til skadestedet er begrenset av en bomveg. Utrykningskjøretøyene ble derfor geleidet inn til skadestedet av en lokalkjent ansatt i Jernbaneverket.

Av togleders logg framgår for øvrig at NSBs driftsoperative senter ble kontaktet kl. 10.43 mens Jernbaneverkets uhellskommisjon ble varslet kl. 10.46.

Ved hendelser på jernbanen har toglederne i Jernbaneverket forhåndsbestemte gjøremålslister å følge - avhengig av alvorlighetsgrad på hendelsen. Denne listen ble fulgt også ved denne hendelsen.